UF

Клеткалық инженерия.Протопластарды бөліп алу.

Клеткалық инженерия – клеткаларды өсіру,оларды будандастыру және қайта құрастыру арқылы клетканың мүлдем жаңа типін жасау әдістерін негізінде қалыптасқан биотехнологияның саласы.Клеткаларды жасанды жолдармен будандастырғ,анда,сомалық(жыныстық емес) клеткал

Жарияланған-2014-09-09 21:13:50

Жасанды коректік ортада өсетін жасушалардың биологиясы

Лайықты коректік ортада кейбір клеткалар бөліну арқылы көбейіп каллус үлпасына айналады. Каллус дедифференциаланған жасушалардан тұрады. Олай болудың себебі-әлдеқашан бөлінуін тоқтатқан, дедифференциаланған клеткалар In vitro жағдайында қайт

Жарияланған-2014-09-08 21:20:45

Өсімдіктерді клондық микрокөбейту және сауықтыру

Бірінші типті өсімдіктер бүтін өсімдікте бұрыннан болған меристемаларды активтендіру жолымен пайда болады.Бұл меристемадан шыққан өсімдіктер генетикалық жағынан аналық өсімдікпен пара-пар,өйткені апекстерді In vitro жағдайында өсіргенде олар генетикалық тұ

Жарияланған-2014-09-04 21:33:25

Технологиялық сұйықтардың сапасын бағалау

Ұңғымаларды толық жөндеу және бұрғылау кезінде технологиялық сұйықтардың болуымен шешілетін көптеген тапсырмалар туындайды. Бұл сұйықтардың типі мен қасиеттерін таңдау пайдалану шарттары мен шешілетінр тапсырма спецификасымен түсіндіріледі.

Жарияланған-2014-09-02 19:27:59

Бұрғылаудың тазалау және циркуляциялық жүйесі.

Циркуляциялау жүйесінің жер үстіндегі аймағының функциялары: ерітіндіні дайындау, оның қасиеттерін реттеу, ұңғымаға айдау және ұңғыманы шаю режимін ұстау. Айдау жүйесі қабылдау ыдысынан, сораптар блогынан, сору және айдау манифольдынан, айналмалы превентор

Жарияланған-2014-09-01 18:46:22

Апаттарды жою кезіндегі жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі тәртібі.

Бұрғылау құбырларымен дер уақытында апатты дұрыс жою негізінде құбырдың сынғаны жайында қаншалықты тез білгендігіне байланысты болады. Апатты анықтаған кезде бұрғылаушы оны максималды жылдамдықпен көтереді. Бұрғылау бағанасының сынған бөлігінің көтерілген

Жарияланған-2014-08-27 21:03:54

Шегендеу құбырлары мен бұрғылау сайманының ұсталуы. Оларды жою себебі және әдісі.

Ұсталулардың алдын алу үшін ГТН-ге сәйкес ерітіндінің өңделуін жүргізу, сақтау реагенттерін қосу, майдау, ингибрирленген ерітінділерді пайдалану қажет. Ұсталуларды мұнай ваннасын орнатумен және құрылғының жүрісімен жояды.

Жарияланған-2014-08-26 20:09:47

Бұрғылау ерiтiндiнi тазарту

Ұңғымадан шығатын бұрғылау ерiтiндi бола алады, бiрақ ол үшiн (шлам) бұрғыланған жыныс сынықтарынан тазалауы керек. Демек, түсетiн бұрғыланған жыныс бөлшегiнiң бұрғылау ерiтiндiлерiне оның негiзгi технологиялық қасиеттерiне зиянды ықпалы тиеді, техникалық-

Жарияланған-2014-08-25 22:40:49

Бұрғылау ерiтiндiлердiң даярлануы

глинозем; кремнезем; монтмориллонит; су слюдасы; палыгорскит; каолинит; органо - минералдық шикiзат; саз араластырғыш.

Жарияланған-2014-08-20 19:37:58

Бұрғылау ерiтiндiлерінің негiзгi параметрлерi. Тұрақтылық, седиментация, Газдың және қатты бөлшектердің концентрациясы, сутек көрсеткiшi.

Егер әлсiз қышқылдың ерiтiндiсi сутектi иондар 10-6 г болса - ион/л , онда индекс таңбаланушы рН сутектi иондарының концентрациясы 6-ға тең болады. Ерiтiндiдегi рН реттеумен оның тұрақтылығын үлкейтуге, тиксотропия қасиеттерi сазды ерiтiндiлердегi тоңдыруд

Жарияланған-2014-08-19 20:21:42

Дисперсиялық жүйелердiң негiзгi қасиеттерi

Коллоид жүйелер барлық дисперсиялық жүйелер бұрғылау ерiтiндiнің көрсетiлетiн талаптарына толық жауап бередi. Денелердiң iшкi iлiнiсудi молекулалық - кинетикалық теориясы бойынша молекулалардың өзара әрекеттесу күштерiмен шартталған. Дененiң iшiнде бұл кү

Жарияланған-2014-08-19 20:16:55

Технологиялық және коллоидты - бұрғылау ерiтiндiлердiң химиялық қасиеттерi

Негiзгi ұғымдардың сөздiгi: технологиялық қасиеттер; бұрғылау ерiтiндiлер; сазды материалдар; тампонажды ерiтiндiлер; гидродинамикалық функциялар; гидростатикалық функциялар; қабық түзу; Кольматация; фильтірлеу; химиялық өңдеу.

Жарияланған-2014-08-19 20:09:49

Фитоценоздардың морфологиялық структурасы

Ярустылық – фитоценоздардың әртүрлі дережеде қабысқан ассимиляцияға, заттар және энергия жинақтауға әр қалай қатысатын қабаттарға, ярустарға, қалқаларға, биогоризонттарға, яғни структуралық немесе функциональдық бөлімдерге бөлшектенуі.

Жарияланған-2014-08-07 20:04:39

Консорция туралы ұғым

Консорция туралы ұғымды В.Н.Беклемишев /1951/ және Л.Г.Раменский /1952/ ендірді. Олар консорцияны «тағдырының бірлігімен тығыз байланысқан, әртекті организмдердің үйлесімдігі» деп түсінді. Консорция туралы ілімді ары қарай дамытуға көп ғалымдар үлес қосты

Жарияланған-2014-08-05 19:58:45

«Фитоценоздың әртүрлі жылдардағы немесе флуктуациялық өзгергіштігі»

Флуктуация /латын сөзі fluctuatic – колебание-бербелу, тұрақсыздану/ – өсімдіктер қауымының әртүрлі жалдырдағы белгілі бір бағыты жоқ, әртүрлі бейімделген немесе циклді өзгеруі /циклдің ұзақтығы 10 жылдан артық емес/ циклді өзгерудің нәтижесінде өсімдіктер

Жарияланған-2014-08-04 19:52:49