UF

ЖАҢҒЫРТУ    ҚҰРЫЛЫСЫН   ҰЙЫМДАСТЫРУ   ЖОБАСЫНЫҢ   ҚҰРАМЫ

 

Қайта жаңғырту кезіндке жұмыс өндірісінің жобалары құрылыс-құрастыру жұмыстарын орындаудың, олардың сапасын жақсартуға өзіндік құны мен еңбекті көп қажет етуін төмендетуге, объектілерді қайта жаңғырту ұзақтығын қысқартуға құрылыс машиналары  мен жабдықтарын   пайдалану,  деңгейін   арттыруға   мүкіндік  беретін  барынша  тиймді   әдістерін  анықтау  үшін  жасалады.Жұмыс  өндірісінің  жобалары  әдетте  объектіні   жаңғыртуға,  жекеленген   барынша   күрделі  жұмыс  түрлеріне  дайындық   кезеңдегі  жұмыстарға  арналып   жасалады.

Өндіріс  кәсіп   орындарын   қайта  жағырту   кезіндегі  жұмыстар  өндіріс  жобасының   құрамына  мыналар  кіреді:  жұмыс  өндірісінің  мерзмдік  жоспары,  құрылыстың   бас  жоспары ;  күрделі  жұмыстардың  техналогиялық  карталары;  жалпы  құрылыстың  жұмыстар  (жер қазу,  бетон  дайындау,  құрастыру  және  басқа,)  мамандандырылған   жұмыстар  (электір  құрастыру,  снитарлық  техникалық), сондай-ақ  дайындық  кезеңіндегі   жұмыстар;  жұмыс  істеп  тұрған  үймереттермен  ғимараттарды  бөлшектеу;  инженерлік  жүйелер  мен  электр  кабельдерін  құрылыс  жүретін  учаскеден   шығару; уақытша  жолдар  салу;  уақытша  үймереттер  мен ғимараттар  құрылыс  (оның  ішінде  нженерлік  жүйелерді  салу  бар).Жобақұрамына  сондай-ақ  түсіндірме,  ресурыстардың   тусуі  мен  пайдалану   тізімі  мен  кестесі  жұмыс  өндірісі  қаупсыздыгының  жобалық ­ ­­­-технологиялық  құжаты  қосылады.

Қайта  жаңғырту  жұмыстары  өндірісінің   жобасы   құруға   қажетті   негізгі  деректер  қайта   жаңғыртылатын  объектіні   жобалау   алдындағи       зерттеу  деректері  жұмыс   жобасы ,  сметалар ,  әртурлі  ресурстармен  (жеткізу   түрлері  , мерзімдер  көлік  , жиынтықтау  зауыттың  дайындық  денгейі ) қамтамасыз  ету  шарттары . 

Құрылыс  құралымдарын   бөліктеу   және  бөмішектеу  жұмыстарын   өндірісінің   жобасын   жасауда  ауыстырылатын   және  қайта  жаңғарту кезінде   сақталатын   үйреметтер   мен  ғимараттар   құралымдарының   техникалық   куәландыру   актілері   негізге   алынады .

Жұмыс   ұйымдастыру  үлгілерінің  варианттары   қайта   жаңғартылатын   аралықтың  түріне   оның  жұмыс   істеп  тұрған   үймеретпен   , ғимаратпен  арақашықтығы   және   қайта   жарықтандырымған   аралықтағы     алаңда   іркетастың   жертөленің   техникалық    және   басқа  жабдықтардың  алатын   орнына  қарай  белгінеді .

Қайта  жаңғартуда   жүргізудің   ұйымдастыру   әдістерін   таңдауға   өндірістік    шешімдердің   мөлшерлеу- жоспарлау  және  құралымдық   шешімдері   ықпал   етеді. Бұл  орайда  үймереттің   жоспардағы   кескін   үйлесімі   құрастыру   крандарын   көп   мөлшерде   қолдануға   немесе   олардың   орын   алмастыруына  әкеліп   соқтырады. Бұл  типсіз,  стандартты  емес  құралымдардың   көбеюін   туғызады. Өндірістік  үймереттерді   қайта  жаңғырту   кезінде  әдетте,  типтендіру  объектісі   типтік   техналогиялық   процестер   болады.  Типтік   шешімдер  үш  кезеңге   арналып   жасалады.  Бірінші  кезеңде   өнеркәсіптің белгілі бір салаларының объектілерін қайта жаңғытудың  техникалық –еканомикалық талдауы жасалады.

Екінші кезеңде барынша тиімді вариант негізінде қайта жаңғырту техналогиясын талдау жузеге асырылады.

Үшінші кезеңде қаралып отырған саланың объектілеріне жұмыс істеп түрған өндірістік жағдайында барынша сәйкес келетін жұмыс түрлері өндірісінің техналогиясы бойынша типтік шешімдер жасалады және жумыс өндірісінің жобаларын қүрастыруға курделі қаржыны жөспарлауға,құрылыс машиналары мен механизмдерге , тағы басқаларға мұқтаждықты анықтауға қәжетті деректер дайыдалады.

Типтік техналогиялық карталарды жасаудың алдында объектіні қайта жаңғырту техналогиясына тұтастай ішінде осы талданатын карталардың негізінде енгізілетін процестер бойынша жүмыстың қарқындылығы, қүрылыс машиналарының жиынтығы жүмыс өндірісінің кестесі сияқты негізгі мәліметтері бар талдау жасалады.  

Жаңғырту құрылысын уйымдастыру жобасын жасау үшін бастапқы материалдар

Құрылыстың бас жоспарында қолданылып жүрген, бұзылуы, күшейтілүі арттырылуы тиіс құралымдар мен ғимараттар, сондайақ қосымша түрғызылатын құрылымдар мен ғимараттар көрсетіледі. өнда көтергіш-көліктер және құрастыру машиналары мен механизмдерінің жүмыс істейтін аймағы айрықша бөлінуі және үйлесіледі бекітілуі, жұмысшылардың оның ішінде  қайта  жағыртылып   жатқан  объектінің  сыртымен  жүреді  ұйымдастыру  мүмкіндігі  болмаған   жағдайда   цехтарды  немесе  учаскелерді  пайдаланатын   қызметшілердің  жүретін  жолдары  бөлінуі  және  бекітілуі  тиіс. 

Айрықша  тар  жағдайда  құрылыстың  бас жоспарында  құрылыс  құралымдары   мен  материалдарын  жинайтын,  құрылыс  жабдықтарын  сақтайтын,  топырақты  уақытша  орналастырылатын  орындар  мұқият  анықталуы  қажет.

Құрылыстың  бас жоспарында  жұмыс  өндірісіне   бөлінген  учаскелердің  шекаралары  мен  құрылыс- құрастыру  жұмыстары  өндірісінің   аса   қауіпті   аймақтары   нақтылы   белгіленуі  тиіс.

Қайта   жаңғырту   жөніндегі   жұмыстар   өндіріс  жобасының   құрамындағы   мерзімдік   жоспар  қайта  жаңғыртуды   ұйымдастыру   жобасының  кешенді  торлық  графигі   негізінде  жане  варианттық  жобалау  мен   объектідегі   жұмыс  техналогиясының    эканомикалық   дәлелдемесіне  негіз  болады.

Жұмыс өндірісінің мерзімдік  жоспары құрылыс жұмыстары   мен  қайта    жаңғыртылатын   өндірістің   техналогиялық  процестерін   немесе  құрылыс – құрастыру   жұмыстары   жүріп   жатқан   кезде   кәсіпорынның ,  корпустың,   цехтың   уақытша   тоқтау   мерзімдерін   үйлестіру   тәртібін  анықтауға   мүмкіндік   береді. Бұл  орайда  жұмыс   графигі   құрылыс – құрастыру   жұмыстарының   толасыз  ұйымдастырылуын   қарастыруды  және   жұмыстың   кеңістік  пен  уақытқа   ұйымдастыру   тәуелділігін;  қайта  жаңғырту   жұмыстарының   жұмыс   істеп  тұрған  өндірістен  әрекеттестігін,  қайта  жаңғыртудың   құрылыс – құрастыру  жұмыстарын  орындау  үшін  кәсіпорындардың   көтергіш – көлік  жабдықтарын  жеткізу  мерзімін,  жекелеген   техналогиялық   жүйелердің  тоқтатылу  мерзімі  мен  ұзақтығын; жұмыс  істеп   тұрған   кәсіпорын   мен  құрылыс – құрастыру   ұйымының   қайта  жаңғырту   басталғандағы,  жүріп  жатқандағы   және  аяқталғаннан  кейінгі  жұмыс   алмастыруларының   санын   қамтып   көрсетуі   тиіс.

Мерзімдік  жоспар  әдетте   жекелеген  жұмыс   түрлерінің   техналогиялық  карталары   ескеріле  отырып,  БМБ  негізінде  есептеледі. Бұл  орайда   картаға  түсірілген   еңбекті   қажетсіну  молшерлері   мен  жұмыстың   ұзақтығы,  машина  уақтының   шығындары,  энергетикалық  және  материалдық  ресурыстарға   сұраным   пайдаланылады.  Объектілерде қайта  жаңғарту  жағдайлары   әртурлі   болатындықтан  аталған  мөлшерлер  өзге  объектілердің  ұқсас  жағдайларында  алынған  нақтылы  деректер  негізіне  белгіленуіде  мүмкін. Өнеркәсіп   объектлерінің  мерзімдік  жоспарында  барлық  жұмыстар  жүйелі  үш  кезеңге  бөлінуі  тиіс, олар: тоқатылғанға  дейінгі,  тоқтатылған  және  тоқтатылғаннан  кейінгі  кезеңдер.

Тоқтатылғанға   дейінгі  кезеңде  негізгі  өнеркәсіп  өндірісін  тоқтатпай  жүзеге  асыруға  болатын  материалдарды  жеткізу  жолдарын  дайындау,  қажетті  құрылыс  машиналары  мен  механизмдерін,  жабдықтарды  орнату,  энергия  ресурыстарымен  қамтамасыз  ету  және  басқа  жұмыстар  атқарылады.  Бұл  кезеңде  негізгі  жұмыстардан   қоршауды,  резервтегі  коммуникацияларды  бөлшектеу;  жұмыс  істейтін   жабдықтардың  астындағы   іргетасын  кейін  жарылыспен  бұзу  үшін  шпурлар  бұрғылап  тесу;  техналогиялық  құбырларды,  жеделдеткіш  қораптарын  алдын  ала  дайындау,  бақылау  және  ірілеп  жинау, құрастыру   сиқтарын  орнату  және басқа  кейбір  жұмыстарды   орындауға   болады. 

Тоқтатылған   кезеңде  тәртіп  бойынша  құрылыс – құрастыру  жұмыстарының  және  жабдықтарды   құрастыру  мен  іске  қосу – реттеу  жұмыстарының  негізгі  бөліктері   атқарылады.  Бұл  кезеңдегі  жұмыстың  ұзақтығын  қысқарту  үшін  еңбек  майданының   ресурыстар  мен  орынды  толықтыруларын,   жұмыстың   көп   алмасулық   өндірісін,  жұмыстың  тек  жеткілікті   еңбек   майданын   құру   талаптарымен   және  қауіпсіздік  техникасы  талаптарымен   шектелетін  қосарландыруды  барынша  көбейтуді қамтамасыз  еткен   жөн.

Учаскені   қайта   жаңғыртудың   тоқтатылғаннан   кейінгі  кезеңде  қайта  жаңғыртылып   жатқан   өндірістің   жұмысымен   оны  іске  қосқаннан  кейін   қосарлана  салынатын   еденнің   таза  бөліктерін   салу,  кейбір  өңдеу  жұмыстары,   құрастыру  ойықтарын   толтыру,  көгалдандыру  сияқты   жұмыстар   орындалады.

Оъбектілерді   қайта   жаңғырту   кезінде  әдетте   жұмыс  майданының  шектелуіне,  қайта  жұмыс   орындарының   тарлығына,   еңбек  жағдайының  қауіпсіздігін   қамтамасыз   етуге   қатысты  көмекші  сипаттағы  қосымша  жұмыстар  мен  операцияларды   орындау  қажеттігіне   байланысты   жұмыстың  орындалу  ұзақтығы   мен  қол  еңбегін  қажет  етуі  арта  түседі.

Жұмыс  көлемінің  шектеулігіне,  еріксіз  тоқтауға,  құралымдар мен  бөлшектер   көлемінің   негізгі  сипаттамаларға  сәйкес  келмеуіне   байланысты,   әсіресе  үймереттердің   немесе  ғимараттардың  ішінде  жұмыс істейтін   машиналардың   пайдалану   өнімділігі  төмендейді.   

Мәлімет сізге көмек берді ма

  Жарияланған-2016-10-12 13:25:43     Қаралды-1777

ҚҰСТАРҒА ҚАУЫРСЫН НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

...

Құстар жылыну және ұшу үшін қауырсындарды қажет етеді...

ТОЛЫҒЫРАҚ »

МАГНИТТЕР НЕ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ?

...

Магниттерді қолданудың жүздеген әдістері бар.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

МАГНИТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

Қарапайым тілмен айтқанда, магнит темірді тарта алатын дене.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

КРАН НЕ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ?

...

Кран (мұнара краны деп атау дұрысырақ болар еді) қазіргі кез келген құрылыс...

ТОЛЫҒЫРАҚ »

МАГНИТ ӨРІСІ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

Магнит өрісі – магниттің айналасындағы аймақ, оның шегінде магниттің сыртқы заттарға әсері сезіледі.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

АРАЛАР ҚАНШАЛЫҚТЫ ПАЙДАЛЫ?

...

Аралардың адамдарды тамақтандырудағы негізгі үлесі олардың өндіретін балында емес.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҮЛКЕН ІНЖУ-МАРЖАННЫҢ МӨЛШЕРІ ҚАНДАЙ?

...

Соңғы уақытқа дейін әлемдегі ең үлкен інжу 1934 жылы Оңтүстік Қытай теңізінде Филиппиннің Палаван аралында салмағы 300 кг-нан асатын меруерт табылған

ТОЛЫҒЫРАҚ »

КЛИМАТТЫҚ БЕЛДЕУЛЕР ҚАЛАЙ ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ?

...

Жер шарының әртүрлі жерлерінде климат айтарлықтай ерекшеленеді.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЕГИПЕТТЕ ПИРАМИДАЛАР ҚАЛАЙ САЛЫНДЫ?

...

Мысырдағы Гиза қаласындағы пирамидалар бес мың жыл бойы әлемде бар.

ТОЛЫҒЫРАҚ »