UF

Стандартты есептіліктердің жалпы мінездемесі

1. Параметрлерін баптау.

2. Есептік деректерді ашып түсіндіру механизмдері.

3. Айналымдық- қалдықтық ведомості.

4. Шоттар айналымы мен талдау. Шот карточкасы.

5. Субконто карточкасы мен талдау. Субконто арасындағы айналымдар.

6. Біріктірілген жүргізіп жазулар. Жүргізіп жазулар бойынша есептілік. Бас Кітап.

7. Диаграмма. Универсалды есептіліктер.

 

Стандартты есептеу нәтижелерiнiң ортақ мiнездемесi 1C: бухгалтерияға бухгалтерлiк және салық есепке алуы үшiн контейнер және әр түрлi тiлулердегi сымдары есептердiң қалдықтарға және айналымдары мәлiмет бойыншаларды алу үшiн қолайлы үйреншiктi есептеу нәтижелерi қосылған.Стандартты есептеу нәтижелерi 1C: бухгалтерия көмегiмен iшкi қолдануға кәсiпорындар, бастаушы бухгалтерлiк және салық есепке алуларына көбiнесе есептелiнген. (бухгалтерлiк немесе салық) есепке алуды әрбiр түр үшiн үйреншiктi есептеу нәтижелерiнiң меншiктi жиындары ескерiлген. Есептеу нәтижелерiнiң құрастыруы үшiн бастапқы мәлiмет сымдардың тиiстi журналдарынан сайланады.

1C: бухгалтерияларда бухгалтерлiк есеп үшiн үйреншiктi есептеу нәтижелерiнiң келесi жиыны ескерiлген:

 • Сырт - сальдолық ведомость»;
 • «Шахматты тiзiм»;
 •  «Сырт - есеп бойынша сальдолық ведомость»;
 •  «Есептiң айналымдары»;
 • «Есептiң талдауы»; «Есептiң карточкасы»;
 • «Контейнер талдау»;
 •  «Субконтейнердiң аралығында айналымдар»;
 • «Субконтейнер карточка»;
 • «Құрама сымдар»;
 •  Сымдарға арналған есептеу нәтижесi»;
 • «Бас кiтап»;
 • «Диаграмма.

Аталған есептеу нәтижелерi есептеу нәтижелерi мәзiр арқылы түсiнiктi. Есептеу нәтижелерi бухгалтерлiк есептiң синтетикалық және аналитикалық мәлiметтерiн қолданады. Кез келген есептеу нәтижесi нақтылы ұйым үшiн ұйымдастыра алады және нақтылы уақыт аралығы үшiн. Бұл тек қана сол таңдаулы ұйым және таңдаулы уақыт аралықтарына жататын сымдар сымдарды тиiстi журналдан 1C: бухгалтерия үйреншiктi есептеу нәтижесiнiң құрастыруында таңдайтынын бiлдiредi.

Кез келген есептеу нәтижесi нақтылы ұйым үшiн ұйымдастыра алады және нақтылы уақыт аралығы үшiн. Бұл тек қана сол таңдаулы ұйым және таңдаулы уақыт аралықтарына жататын сымдар сымдарды тиiстi журналдан 1C: бухгалтерия үйреншiктi есептеу нәтижесiнiң құрастыруында таңдайтынын бiлдiредi. үндемеу бойыншаға бастапқы деректердi 1C: бухгалтерия кез келген үйреншiктi есептеу нәтижесiнiң ашуында қояды: ақтық ретi есептеу нәтижесiнiң құрастыруы үшiн қолданған уақыт аралығы (кәсiпорын мәзiр - ұйым) ретiнде негiзгi орнатылатын ұйым уақыт мерзiм ретiнде ұйым ретiнде та сайланады. (БТС бойынша) салық есепке алуы үшiн, сонымен бiрге есепке алу үшiн (уақыттық айырмашылықтардың активтер және мiндеттемелердiң бағасындағы есепке алу) жалған айтқан және (тұрақты айырмашылықтардың активтер және мiндеттемелердiң бағасындағы есепке алу) Прдың есепке алуы (ептеген ерекшелiкке) есептеу нәтижелерiнiң ұқсас жиыны ескерiлген. Салық есепке алуы үшiн үйреншiктi есептеу нәтижелерiнiң жиындары есептеу нәтижелерi сонымен бiрге мәзiр арқылы түсiнiктi.

Есептеу нәтижесiнiң параметрлерiнiң күйге келтiруi үндемеудi қағидаға қажеттi мәлiмет бойыншаларды 1C: бухгалтерия үйреншiктi есептеу нәтижелерiнiң құрастыруында қояды. Осылай, ұйым ұйым ретiнде қойып, (кәсiпорын мәзiр - ұйым) таңдаулы негiзгi, басқа ұйымға оның алмастыруы бұл мүмкiндiкте (сервис мәзiр - қолданушының күйге келтiруi) барлық ұйымдарға арналған есепке алуды қолданушының күйге келтiруiнде шектеле алады. Есептеу нәтижесiнiң формалары жоғарғы бөлiкте диалогтiң өздiң командалық панел қосатын облысы орналасады. Есептеу нәтижесi диалогi облысы арқылы параметрлердi өзгертуге болады: басқа мерзiм, басқа ұйымды орнатылсын, басы үшiн арналған (бас батырмамен) есептеу нәтижесiнiң бiр бөлiгiнiң қорытындысын (немесе қосылу) бөлiп тастасын, қосымша бөлшектердi қорытындыны берiлсiн немесе, керiсiнше, мәлiметтiң бiр бөлiгiнiң қорытындысын бөлiп тастау. Осыдан кейiн 1C: бухгалтерия есептеу нәтижесiн қайта есептеу үшiнбатырманы есептеу нәтижесiнiң формасының командалық панелiнде құрастыруға басуға талап ете алады.

Есептеу нәтижесiнiң көрсеткiштерiнiң тәптiштеуi

 Есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерi арнайы диалогктiк терезеде тәптiштеу белгi қатыса алады. Өрiс графтағы кестелiк белгiнiң бiр бөлiктерiнде шығарылатын параметрлер және реквизиттердiң тiзiмi анықтап алуға болады. Егер есептеу нәтижесi контейнердiң мәнiн шығаруға мүмкiндiк берсе - анықтамалардың элемент болса, онда сонымен бiрге анықтаманың кез келген реквизиттерiнiң қорытындысы көрсетуге болады. Түр графта келесi күйге келтiрулердi бiр көрсетуге болады: «Элементтер - анықтаманың тек қана элементтерi iске аспай қалады - субконтейнердi өздерiнiң мәнi; «Топ та, анықтаманың элементтерi де иерархия - iске аспай қалады, топтар бойынша ақпарларды тиiстi есептеумен; «Тек қана иерархия - топтар бойынша қорытындылар iске аспай қалады. Есеп беру мәлiметтерiнiң шифрды шешуiн тетiк Барлық үйреншiктi есептеу нәтижелерiнiң қадыры олардың (шифрды шешу ) тәптiштеуiн мүмкiндiк болып табылады. Бұл мүмкiндiктер қателердiң табылу және дұрыстауы айтарлықтай жеңiлдетедi, қолданушылардың жұмысына ағымдағы күйiнде пайда болатын сұрақтарға жауаптар табуға жылдам мүмкiндiк бередi.

Шифрды шешуге болатын ұяшыққа мегзегiштiң көрсетуiнде мегзегiш тартады. Шифрды шешу қолданушы ынта қойған көрсеткiшi бар ұяшықта тышқанның екi есе шығын шертуiмен орындалады. «1C: бухгалтерия шифрды шешудi варианттың қолданушысында анықтап алу үшiн қосалқы терезе шығара алады. Шифрды шешудi нәтиже жеке форманың түрiндегi бастапқы есептеу нәтижесiнiң үстiненiнiң компьютерi пердеде iске аспай қалады. Шифрды шешу таңдаулы көрсеткiштiң құрам жете ашатын басқа есептеу нәтижесi бола алады. Жаңа есептеу нәтижесiнен содан соңы келесi шифрды шешудi алуға болады. Есептiң карточкасы немесе есептеу нәтижесi есептеу нәтижесi шифрды шешулер түпкi және өзi толық вариантпен бiрақ бiрағатын бола тек қана сым қайтарған таңдаулы көрсеткiштiң мән ықпал тигiзген сымдарға. Егер әсерлердiң суреттеп айтылған тiзбегi есептiк қатенiң iздестiруi және оның келесi дұрыстауы үшiн қолданылса, онда бұл әсерлер төмендегiше жалғастыруға болады. - Сымдарға арналған есептiң карточкасы ұшыққан есептеу нәтижесiнде немесе есептеу нәтижесi сымды жазу арналған тышқанмен шертуге болады,- деп - осы сым тудырған бастапқы құжаттың формасы немесе бастапқы операцияның формасы күмән келтiретiн, пердеде пайда болады. Егер бастапқы құжатта қатенi табудың сәтi түссе, онда оны жөндеуге және құжат қайтадан өткiзуге болады - (немесе операцияның сымы қайтадан құрастыру) сымды қайта жазып алу. Бұған дейiн ұйымдастырған және пердеде шығарылған есептеу нәтижелерi сымдарды қайта жазудан кейiн өздерiлер қайта құрастырмайды түрде алу керек. Олар қайтадан батырманы командалық панел құрастыруға басып құрастыруға талап етедi. Сырт - сальдолық ведомость Бұл есептеу нәтижесi жиi қолданылатын есептеу нәтижелерiнiң бухгалтерлiк тәжiрибесiнде өтенiң бiр болып табылады.

Есеп нөмiрлер өсу ретiнде реттеген. Кестедегi бухгалтерлiк есептiң әрбiр есебi үшiн дебет пен кредит бойынша бас және (дебет және кредит) мерзiм және айналымдарды соманың аяғына қалдықтардың сомасы қойылған мерзiм iшiнде көрсетiлген. Есептеу нәтижесi шифрды шешудiң бiрнеше варианттарының қолданушысына iлiгедi. Егер есептiң жазуы бар жолы бойынша тышқанмен екi рет шертсе, онда 1C: бухгалтерия ол таңдаулы есеп үшiн құрастыра алатын бiрнеше басқа есептеу нәтижелерiнiң бiрдi таңдауы үшiн тiзiмнiң компьютерi пердеде шығарады. Есептеу нәтижесiнiң командалық панелi әр түрлi мүмкiндiктер оны күйге келтiру үшiн iлiгедi. Есептердiң қорытындысы, контейнер, қорытындысының айқарма сальдо (үшiн валюталық есепке алуды жүргiзудi белгi орнатылатын есептер бойынша) валюталық сомалары жеке алғанда орнатып немесе бұзуға болады. Жеке есептер үшiн, есептеу нәтижесi үшiн негiзiнен қорытындысының белгiсi және де айқарма сальдо орнатуға болады.

Анықтама. Айқарма сальдо екi компонент қосып жасалған (қалдық ) сальдо деп аталады: дебеттiк сальдо және кредит сальдосы. Демек, дебеттiк сальдосы және де қалдықтар дебет алған есептерге бойынша қалдықтардың сомасы қалай барлық төменде тұрған есептерiнiң дебеттiк сальдосы сомасы сол сияқты анықталады. Демек, кредит сальдосы, сәйкесiнше қалдықтар кредит алған есептерге бойынша қалдықтардың сомасы қалай барлық төменде тұрған есептерiнiң кредит сальдоларын сомасы сол сияқты анықталады. Сонымен бiрге, барлық есептер үшiн белгi айқарма сальдо жүзеге асатындай айқарма сальдо үшiн тек қана белсене есеп айырысауға орнатуға болады - енжар есептер және есеп болатын есептер. Қорытындысының белгiсi айқарма сальдо парыздардың жасанды өзара төлемi есептеу нәтижесiнiң құрастыруында болмау үшiн есептеулердiң есепке алуының есептерi үшiн орынды орнатсын байланыспағандар өзара есептеу нәтижесiнiң құрастыруында болмау үшiн. Есептеу нәтижесiнiң бастапқы мәлiметтi шығаруы үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалану керек - Сырт - сальдолық ведомость. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрлерден қалыптасады - Сырт - (салық есепке алуы) сальдолық ведомость.

(дебет және кредит) ақырғы сальдо.

 Мәлiметтiң бiр бөлiгiнiң қорытындысы (күйге келтiрудi форманың таңдауы белгi) есептеу нәтижелерi күйге келтiрулерi арқылы бөлiп тастауға болады, дебет және кредит айналымдары жiберушi есептердiң есептерi шейiн тәптiштеуге болады. Есептiң айналымдары есептеу нәтижесi, келесi сұраққа жауап жеке алғанда бередi: есептермен неткен көлем және корреспонденцияларда неткен уақыт таңдаулы есептегi құрал таңдаулы мерзiм iшiнде түсiп көшiрiлiп жазылды. Есебiнiң айналымдары есептеу нәтижесi күйге келтiрулерiндегi таңдаулы есеп үшiн қорытындысының белгiсi айқарма сальдо орнатуға болады. Сонымен бiрге айқарма сальдосы топтауды әрбiр деңгей үшiн есеп айырысады және есеп бойынша негiзiнен. Осы есептеу нәтижесi көлемдi есептеу нәтижелерiнен таңдаулы есеп жататын мәлiметiне ыңғайлы және тығыз iрiктеудi сияқты қолдануға болады: «Сырт - сальдолық ведомость және Шахматты тiзiм.

Есептеу нәтижесiнiң құрастырулары үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалануға болады - есептiң айналымдары, немесе алдын ала құрастырылған есептеу нәтижесiнен тышқанының оның екi есе шығын шертуiмен Сырт шақырсын - сальдолық ведомость. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) есептiң айналымдары. Есептiң талдауы Есептiң талдауы есептеу нәтижесi бас және мерзiмнiң аяғына таңдаулы есеп бойынша қалдықтар таңдаулы есеппен және барлық өңге есептердiң арасындағы айналымдар нақтылы мерзiм iшiнде, былайша қамтып көрсетедi. Есептiң айналымдары, айырмашылық есептеу нәтижесiне осы есептеу нәтижесi шығарылатын мәлiметтер мазмұн бойынша ұқсас болады, негiзiнен, мәлiметтiң ұсынысының формасында. Сонымен қатар мәлiметтер есептiң айналымдары, есептiң талдауы есептеу нәтижесiнде есептеу нәтижесiнде уақыт аралықтары бойынша қосымша бөлумен iске аспай қала алады.

Құрастырылған есептеу нәтижесi жолдарындағы олардың (қарыз және таңдаулы есептiң дебетiнен сәйкесiнше) дебет пен кредитiне жiберушi есептердiң нөмiрi және айналымдар келтiрiлген кестенi сонымен бiрге қарама-қайшы қойылған мерзiмдiлiктiң аралық қорытындылары болады. Осы есептеу нәтижесiнiң құрастырулары үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалануға болады - есептiң талдауы, немесе оның алдын ала құрастырылған есептеу нәтижесiнен Сырт шақырсын - сальдолық ведомость. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) есептiң талдауы. Есептiң карточкасы Демек, есептiң карточкасы есептеу нәтижесi шектi тәптiштеу дәрежесi бар үйреншiктi есептеу нәтижесi болады - сымға дейiн қарапайым есептiк жазуына дейiн. Құрастырылған есептеу нәтижесi және болды қолдану таңдаулы уақыт аралықтарына жататын сымдар туралы мәлiметтiң iрiктеуiн даталарға бiрақ ретке салған болады.

Есептеу нәтижесi әрбiр жолы бiр сымға сәйкес келетiн кестенiң түрiнде iске аспай қалады. Ретте келесi мәлiмет солдан оңға iске аспай қалады:

 • дата;

• құжат және сымдарды құрастыратын операция туралы Хабар-ошар;

 • таңдаулы есептiң дебет айналымы туралы Хабар-ошар (таңдаулы есеп егер дебет сымда есеп ретiнде қолданылды) осы сымда: жiберушi есеп және дебет айналымын сома;

 • таңдаулы есептiң кредит айналымы туралы Хабар-ошар (таңдаулы есеп егер қарыз сымда есеп ретiнде қолданылды) осы сымда: жiберушi есеп және кредит айналымын сома;

• таңдаулы есеп.

Бұдан басқа, кестеде қорытынды мәлiмет iске аспай қалады: таңдаулы есеп бойынша бастапқы қалдық, сонымен бiрге түпкi қалдық және қорытынды айналымдар. Есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерi қарама-қайшы таңдаулы мерзiмдiлiктiң аралық қорытындыларының қорытындыларын беруге мүмкiндiк бередi: есеп бойынша егер күндерге, апталарға және тағы басқалар бойынша талдамалы есептi апарады, онда күйге келтiрулердегi контейнер мән бойынша сымдарды таңдау беруге болады. Осы есептеу нәтижесiнiң құрастырулары үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалануға болады - есептiң карточкасы, немесе оның алдын ала құрастырылған есептеу нәтижесiнен Сырт шақырсын - сальдолық ведомость. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) есептiң карточкасы. Субконтейнер талдау Субконтейнер талдау есептеу нәтижесi (мән егер таңдаған) субконтейнер субконтейнер және таңдаулы мән таңдаулы түр болатын есептер бойынша мерзiмге бастапқы және ақырғы сальдо, сонымен бiрге айналымдардың көрсетедi.

Контейнердiң әрбiр мәнi үшiн есептер бойынша тәптiштеу ескерiледi. (күйге келтiру батырма бойынша түсiнiктi) есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерi есептер бойынша санның қорытындысы және валюталар, қосымша тәптiштеулердi беруге мүмкiндiк бередi, таңдауды шарт. Егер есептеу нәтижесiнiң формасының командалық панелiнiң Субконтосы батырманы басылған (сурет сияқты ) күйге орнатылса, онда (субконтейнер және таңдауды шарттың түрi) кейбiр күйге келтiрулер форманың жоғарғы бөлiктерiнде көрiнедi. Ескерту. Қарсы уәкiлдер субконтейнер түрдiң таңдауында жоғары келтiрiлген суретте сияқты таңдауды шарт орната алады: таңдауды өрiс - салыстырудың есеп, түрi - (немесе иерархия бойынша тiзiмде емес) иерархияда, мән емес - 2100. Мұндай таңдаудың шарттары келесi бiлдiредi: 2100 және оның барлық есептiңдерi есеп бойынша қарсы уәкiлдер субконтейнер қалдықтар және айналымдарды есептеу нәтижесiнiң автоматты толтыруында шығарады. Қарсы уәкiлдерi бар есептеулер бойынша қарыздың ортақ сомасын есеп есептерiнде 2100 параллель есептелетiн ҚҚСтар сома бөлмей есептеу нәтижесiнiң нәтижесiнде көрсетедi.

Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) контейнер талдау. Субконтейнердiң аралығында айналымдар Субконтейнердiң аралығында айналымдар есептеу нәтижесi таңдаулы уақыт аралығына субконтейнердi екi таңдаулы түрлердiң арасындағы барлық айналымдарды тiзiмдi шығарады. Есептеу нәтижесiнiң құрастырулары үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалануға болады - салық есепке алуы үшiн Ұқсас есептеу нәтижесi субконтейнердiң аралығында айналымдар есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) субконтейнердiң аралығында айналымдар. Субконтейнер карточка Субконтейнер карточка есептеу нәтижесi сымға дейiн тәптiштеуi бар үйреншiктi есептеу нәтижесi болады. Құрастырылған есептеу нәтижесi және субконтейнер субконтейнер немесе мән қолдану таңдаулы түр болған таңдаулы уақыт аралықтарына жататын сымдар туралы мәлiметтiң iрiктеуi даталар бойынша ретке салған болады.

Есептеу нәтижесi әрбiр жолы бiр сымға сәйкес келетiн кестенiң түрiнде iске аспай қалады. Есептеу нәтижесiн беттерiнше құрылымға есептiң карточкасын есептеу нәтижесiне ұқсас. Кестеде қорытынды мәлiмет iске аспай қалады: таңдаулы есеп бойынша бастапқы қалдық, сонымен бiрге түпкi қалдық және рота туралы қорытынды. Есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерi қарама-қайшы таңдаулы мерзiмдiлiктiң аралық қорытындыларының қорытындыларын беруге мүмкiндiк бередi: күндерге, апталарға және тағы басқалар бiрақ. Осы есептеу нәтижесiнiң құрастырулары үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалануға болады - контейнер карточка. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) субконтейнер карточка. Құрама сымдар Бұл есептеу нәтижесi таңдаулы уақыт аралығына құрама сымдарын тiзiмде болады. Есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерi субконтейнерге дейiн есептеу нәтижесiнiң тәптiштеуiн берiп, дебет есептерi бойынша реттiлеудi берiп немесе кредит есептерi бойынша, сонымен бiрге валюта бойынша таңдаулар орнатуға мүмкiндiк бередi. Осы есептеу нәтижесiнiң құрастырулары үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалану керек - Құрама сымдар.

Ұқсас есептеу нәтижесiнiң салық есепке алуы үшiн ескерiлмеген. Сымдарға арналған есептеу нәтижесi Есептеу нәтижесi бұл тап қалған белгiлер бойынша тартып алған сымдарды Хабар-ошарлары iске аспай қалады. Сымдарды тiзiм есептеу нәтижесiне үндемеу бойыншаға күйге келтiрулерiн қолдануда шығарылып, және, сымдар, бұл тiзiм журналға қарағанда қағазда басып шығаруға болады. Есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерiн формада осы сымдар бойынша есептеу нәтижесiне iске аспай қалуы керек болатын белгiнi көрсетуге болады: дебет, қарыздың есебiнiң есебi, болуы керек контейнер ат та операцияның мазмұнитын мәтiннiң валюта, құжат, бөлiгi. Осы есептеу нәтижесiнi бастапқы құрастыру үшiн есептеу нәтижелерi мәзiр пайдалану керек - сымдарға арналған есептеу нәтижесi. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi есептеу нәтижелерi мәзiрден қалыптаса алады - (салық есепке алуы) сымдарға арналған есептеу нәтижесi. Бас кiтап Бұл есептеу нәтижесi бастапқы және ақырғы сальдоны әрбiр есеп үшiн көрсетедi, және оның айналымдары таңдаулы уақыт аралығына басқа есептерiмен.

Есептерге дейiн тәптiштеуi ескерiлмеген, бiрақ есептеу нәтижесi күйге келтiрулерiндегi ай, тоқсан, жарты жылдық, жыл ретiнде таңдауға болатын мерзiм бойынша тәптiштеудi беруге болады. Бұдан басқа әрбiр есептiң мәлiметтерi есептеу нәтижесiнiң мөрiнiң жанында бас кiтапты жеке парақтың түрлерiнде iске аспай қалу үшiн парақтар бойынша бөлудi белгi көрсету мүмкiн. Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi ескерiлмеген. Диаграмма Бұл есептеу нәтижесi таңдаулы уақыт аралығына бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнiң көрнекi түрiндегi бейнесi үшiн арналған. Күйге келтiру қосалқы диалог, шақырылатын батырмамен, есептеу нәтижесiнiң параметрлерiнiң таңдауы мүмкiндiк бередi. Шығарылатын қорытындылардың (гистограммалар, графиктердiң бiрнеше варианттары, изометриялық және дөңгелек диаграммаларды ұсынылады) диаграмманың түрi, ұйымды, түрi, шығарылатын мәлiметтердiң мерзiмiнiң бұл жерде көрсетуге, топтамалар және нүктелер үшiн бастапқы деректер көрсетуге болады. Мәлiметтер ол үшiн таңдауды шарт көрсетуге болады: мәлiметтердiң тек қана нақтылы дәрежелерiнiң бейнесi және басқа дәрежелердiң бейнесiне тыйым орнату.

Салық есепке алуы үшiн ұқсас есептеу нәтижесi ескерiлмеген. Әмбебап есептеу нәтижелерi Кескiн (есептеу нәтижелерi мәзiр) әмбебап есептеу нәтижелерiнiң қатарында болады:

• «Қалдықтар және айналымдар»;

 • «тiзiм / кросс - кесте.

 Қалдық және айналымдар

Есептеу нәтижесi жинақталуды таңдаулы регистр бойынша қалдықтарға және айналымдар бойынша тiзiмнiң алуы үшiн арналған. Тiзiм бағандармен Бастапқы қалдық, кiрiс, шығын, Түпкi қалдық кестенiң түрiнде және тәптiштеудiң бағандарымен iске аспай қалады. Тiзiм кескiн болмаған қалдықтардың жинақталуды кез келген регистрi үшiн құрастырыла алады. үйреншiктi есептеу нәтижесiне қалдықтар және айналымдар есептеу нәтижесi ұқсас Сырт - сальдолық ведомость.

Тiзiм / кросс - кесте

Есептеу нәтижесi таңдаулы датаға жинақталуды регистрдiң қалдықтарының тiзiмнiң алуы үшiн арналған. Түрде де, тiзiмнiң түрiнде де осы регистрлер кроссалар iске аспай қала алады - (әрiлi-берiлi кесте демек) кесте. Егер бұл белгiге жолдардың топтауы үшiн мәлiметтердiң түрi тек қана көрсетiлсе, есептеу нәтижесiнiң варианты топтауды белгiде күйге келтiру диалогктiк терезесiнде бекiтiледi, онда есептеу нәтижесi тiзiмнiң түрiнде құрастырады - қалдықтар және (бастапқы қалдықтар және айналымдарға мәлiмет бойыншаларсыз) айналымдар молтақ есептеу нәтижесi. (көрсетiлген суретте қалай) бағандар да, жолдар да егер топтауды белгiде топтау үшiн мәлiметтердiң түрiнiң көрсетiлсе, онда есептеу нәтижесi кроссалардың түрiнде шығарылады - кесте. Әмбебап есептеу нәтижесi Есептеу нәтижесi жинақталудың құжаттарға, анықтамаларға, регистрлерi және ақпарат базаның мәлiметтерiнiң регистрлерi мәлiмет бойыншаларды алу үшiн арналған.

Мәлiметтердiң түрi өрiске бойынша есептеу нәтижесi құрастыруы керек болатын дерек көзiнiң түрi көрсетiледi. Құжаттарға және анықтамалар бойынша есептеу нәтижесiнде тымақтың осы реквизиттерi және кестелiк жиiрек объекттер қайтара алады. Жинақталулар регистрлер бойынша есептеу нәтижесiнде қалдықтар және айналымдар туралы мәлiметтi алуға болады. Мәлiметтердiң регистрлерi бойынша есептеу нәтижесiнде мәлiметтердiң периодты регистрлерiнiң жағдайындағы соңғы немесе бiрiншi жазуларды кесiктiң бейнесiнiң мүмкiндiгi бар регистрi жазулары туралы мәлiметтер iске аспай қалады. Күйге келтiрулер батырма бойынша..» таңдаулар және iрiктеу есептеу нәтиже шығарылатын өрiстер көрсетiлген есептеу нәтижесiнiң күйге келтiруiн форма ашылады. Мысалы, есептеу нәтижесiнiң шартты ресiмдеуi сонымен бiрге терiс санмен көрсетiлген мәндерi бар баған бояуға күйге келтiруге болады. Түсiнiктi өрiстердiң кестесiнде есептеу нәтижесiнде қайтара алған барлық нөл iске аспай қалады. Жолдардың топтаулары кестеге есептеу нәтижесiнде жеке жолдармен iске аспай қалатын өрiс қосуға болады. Есептеу нәтижесiнiң бағандарын кестеде өрiс, қол астындағы жолдар көрсетiледi.

Сонымен бiрге қосымша өрiстердiң кестесiнде нөлдердiң бiрiктiруi үшiн топ жасала алады. Таңдау және iрiктеудi белгiде таңдау және есептеу нәтижесiнiң нөлдерiнiң iрiктеуiнiң параметрлерi менменседi. Ресiмдеудi белгiде есептеу нәтижесiнiң өрiстерiнiң шартты ресiмдеуi көңiлi ауады. Күйге келтiрудiң формалары мәзiрдiң арқасында командалық панел есептеу нәтижесiнiң түрi беруге болады: кесте немесе кроссалар - кесте. Екiншi тәртiпте есептеу нәтижесiнiң бағандарының түсiнiктi күйге келтiруi болып қалыптасады. Ұлғаймалы күйге келтiру белгi есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерiн сан көбiрек түсiнiктi тәжiрибелi қолданушылар үшiн тәртiп қосады. Есептеу нәтижесiнiң формалары батырмалардың арқасында командалық панел есептеу нәтижесiнiң күйге келтiруi және () ) есептеу нәтижесiнiң күйге келтiруiн сақтасын ағымдағы әмбебап есептеу нәтижесiнiң күйге келтiрулерiн сақтап, немесе бұрын сақталған күйге келтiрулердi жүктеуге боладуға жүктеу. Жаңа күйге келтiрудi сақтауда қосып және оның тиiстi формасында таңдауға керек болады. Күйге келтiрулер үшiн автоматты сақтау көрсетiле алады және қолдану есептеу нәтижесiнiң ашуында. Бұл форма жүктеудiң жанында тиiстi күйге келтiрудi сайланады.

 Есептеу нәтижелерiнiң консолi

 Есептеу нәтижелерiнiң консольi өңдеу кез келген есептеу нәтижелерiнiң алуы үшiн арналған. Есептеу нәтижелерiнiң консольiн мүмкiндiк бередi:

• Кестелiк құжатқа, диаграмманы, жинақ кестенi есептеу нәтижелерiн шығару;

• Тiк және көлденең бiрақ керi бұрылыстармен кез келген топтауларға бiрақ есептеу нәтижелерiн шығару;

• Есептеу нәтижелерi үшiн кез келген фильтрлеудi күйiне келтiру;

 • Мәлiметтiң қорытындысының кез келген ретiн күйiне келтiру;

 • Қызықтыратын өрiстердi күйiне келтiру;

• Айыбын ашатын ағымдағы мәлiметтер есептеу нәтижелерiн шығару;

• Есептеу нәтижесiнiң ресiмдеуiн күйiне келтiру.

 

Мәлімет сізге көмек берді ма

  Жарияланған-2014-07-07 19:35:19     Қаралды-3708

ҚАЙ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЕЛІКПЕН АТАЛДЫ?

...

Кариб теңізінде Пуэрто-Риконың үлкен аралы орналасқан...

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ҚАЙ МАТЕРИКА ЕҢ КІШКЕНТАЙ?

...

Австралия - жер бетіндегі ең кішкентай материк.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЖЕРДЕ СУ КӨП ПЕ?

...

Сусыз жер бетінде тіршілік болмас еді.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЭЛЕКТРОНДАР ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

«Электрон» сөзі грек тілінен «янтарь» деп аударылған.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЭЛЕКТР ЗАРЯДЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

Электрондардың теріс заряды, ал атом ядросының оң заряды бар екенін сіз бұрыннан білесіз.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЭЛЕКТР ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

Көптеген ғасырлар бойы адамдар электр қуатының бар екенін білмеді.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

КОМПАСТЫ КІМ ОЙЛАП ТАПТЫ?

...

Навигацияның дамуымен кеме жасау ғылымы жетілдірілуде - кибернетика...

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ҚАЗІРГІ ЖАНУАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ЕҢ КӨНЕ?

...

Қолтырауындар - жартылай суда өмір сүретін ірі жыртқыштар.

ТОЛЫҒЫРАҚ »