UF

ЖАҚЫННАН ӘСЕР ЕТУ ЖӘНЕ АЛЫСТАН ӘСЕР ЕТУ

Қозғалмайтын электр зарядтарының өзара әсерлесу заңы тәжірибе жүзінде тағайындалған болатын. Бірақ бұл өзара әсердің қалай берілетіні жөніндегі мәселе шешілмей қалған еді.

Жарияланған-2024-02-07 13:38:03

ЭЛЕКТРОСТАТИҚАНЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢЫ - КУЛОН ЗАҢЫ

Тыныштықтағы екі нүктелік зарядталған денелердің немесе бөлшектердің өзара әсерлесу заңы - электростатиканың негізгі заңы.

Жарияланған-2024-02-07 13:35:04

ЭЛЕКТР ЗАРЯДЫНЫҢ САҚТАЛУ ЗАҢЫ

Үйкеу арқылы электрлегенде денелердегі бастапқыда бейтарап болған зарядтар қайтадан өзара бөлінеді. Мұны пластиналарды зарядтау тәжірибесі дәлелдейді.

Жарияланған-2024-02-07 12:47:58

ЖЫЛУ МӨЛШЕРІ

Цилиндрдегі газдын, ішкі энергиясын тек жұмыс істеп қана емес, газды қыздырып та өзгертуге болады.

Жарияланған-2024-02-07 12:01:32

МОЛЕКУЛА-КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯДАҒЫ ИДЕАЛ ГАЗ

Заттың негізгі қасиеттерін молекула-кинетикалық теорияға негіздей отырып, сапа жағынан түсіндіру онша күрделі емес.

Жарияланған-2024-02-07 11:05:19

ТАБИҒАТТАҒЫ ПРОЦЕСТЕРДIҢ ҚАЙТЫМСЫЗДЫҒЫ

Энергияның сақталу заңы энергияның мөлшері өзінің кез келген түрленуінде өзгермейді деп тұжырымдайды.

Жарияланған-2024-01-31 18:43:52

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ЗАҢДАРЫНЫҢ ТЕХНИКАДАҒЫ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Электр энергиясы жылу электр станцияларында, су электр станцияларында және атомдык электр станцияларында өндіріледі.

Жарияланған-2024-01-31 18:41:07

СҰЙЫҚТАРДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Сұйықтар да қатты денелер сияқты - диэлектриктер, өткізгіштер және жартылай өткізгіштер болуы мүмкін.

Жарияланған-2024-01-31 18:38:27

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ШОҚТАР. ЭЛЕҚТРОНДЫ-СӘУЛЕЛІК ТҮТІКШЕ

Егер электрондық шамның анодында саңылау болса, онда электр өрісі үдеткен электрондардың бір бөліп саңылаудан ұшып өтіп, анодтың сыртында электрондық шоқ құрайды.

Жарияланған-2024-01-31 18:35:53

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ШОҚТАР. ЭЛЕҚТРОНДЫ-СӘУЛЕЛІК ТҮТІКШЕ

Егер электрондық шамның анодында саңылау болса, онда электр өрісі үдеткен электрондардың бір бөліп саңылаудан ұшып өтіп, анодтың сыртында электрондық шоқ құрайды.

Жарияланған-2024-01-31 16:09:11

ВАКУУМДЕГІ ЭЛЕКТР ТОГЫ. ДИОД

Жартылай өткізгіштердің сирек кездесетін қасиеттері ашылғанға дейін радиотехникада тек электрондық шамдар ғана қолданылып келді.

Жарияланған-2024-01-31 15:19:46

ТРАНЗИСТОРЛАР

Береген және алаған қоспалар енгізілген германий немесе кремнийден жасалған транзисторлардың бір түрін қарастырайық.

Жарияланған-2024-01-31 14:47:08

ҚОСПАЛАРЫ БАР ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ЭЛЕКТР ӨТКІЗГІШТІГІ

Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі коспаға барынша тәуелді. Міне, осы тәуелділік қазіргі техникада жартылай өткізгіштер кеңінен қолданылуына себеп болады.

Жарияланған-2024-01-31 14:10:06

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДЕГІ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Жартылай өткізгіштердің өткізгіштерден неғұрлым айқын айырмашылығы олардын, электр өткізгіштігінің температураға тәуел ділігінде болып саналады.

Жарияланған-2024-01-31 13:43:20

ЭЛЕКТРОСТАТИҚАЛЫҚ ӨРІСТЕГІ ДИЭЛЕКТРИКТЕР. ДИЭЛЕКТРИКТЕРДІҢ ЕКІ ТҮРІ

Изолятор, яғни диэлектрик, жалпы бейтарап атомдардан немесе молекулалардан тұрады.

Жарияланған-2024-01-31 12:30:27