ҮЙМЕРЕТТІҢ ЖҰМЫС КӨЛЕМДЕРІН АНЫҚТАУ

 

Мазмұны

Анатация...........................................................................................................

Мөлшерлік.....................................................................................................    

Сілтемелер.....................................................................................................

Анықтамалар...................................................................................................

Белгілеулер және қысқартулар.....................................................................                                                                                                                                                                                                                                                          

Кіріспе...........................................................................................................

1.Үймереттің жұмыс көлемдерін анықтау...................................................

2.Еңбек шығыны және еңбек ақысы калькуляциясын жасау.......................

3.Үймеретті   тұрғызу   бойынша   жұмыс   өндірісінің мерзімдік жоспарын құрастыру..................................................................................

4.Үймереттің     жұмыс   өндірісінің технологиялық картасын жасау.......

5.Жұмыс өндірісі ұшін машиналар және механизмдерді таңдау...............

6.Жұмыстың сапасын және қабылдау талаптары.......................................

7.Материалды-техникалық қорлардың қажеттілігін анықтау......................

8.Техникалық қауіпсіздік бойынша шаралар...............................................

9.Әдебиеттер тізімі........................................................................................

10.Қорытынды................................................................................................

 

Мөлшерлік сілтемелер

 

Курстык жобасында келесі мөлшерлік құжаттарға сілтемелер жасалынған:

1. СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Астана, 2002;

2. СНиП РК 2\04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение». Астана, 2002;

3. СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Астана,              2002;

4. СНиП РК 2.03-01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Москва, 1985;

5.  ЕНиР§4-1-1 «Установка фундаментных блоков »;

6.  ЕНиР§4-1-4 «Установка колонн »;

7.  ЕНиР§4-1-6 «Монтаж балок »;

8.  ЕНиР§4-1-7 «Монтаж плит покрытий и перекрытий»;

9.  ЕНиР§4-1-8 «Установка стеновых панелей»;

10.  ЕНиР§4-1-25 «Заделка стыков колонн с фундаментами »;

11.  ЕНиР§5-1-15 «Установка оконных переплетов »;

12.  ЕНиР§4-1-26 «Заливка швов плит покрытий и перекрытий»;

13. ЕНиР§4-1-26 «Заливка швов стеновых панелей»;

14. ЕНиР§4-2-13 «Установка подкрановых балок»;

15. Е0109-32-1 «Монтаж рам коробчатого сечения, рама ворот»;

16. ЕНиР§22-1-1 «Электросварка стыков стеновых панелей»;

17. ЕНиР§4-1-27 «Герметизация швов стеновых панелей».

 

Анықтамалар

 

Өндіріс - уақыт бірлігіндегі (сағат, смен, апта, ай және т.с.с.) шығарылған құрылыс өнімінің мөлшері.

Еңбек сыйымдылығы – адам-сағат, адам-күнмен көрсетілген жоғары сапалы өнім бірлігін шығаруға жұмыс уақытының шығыны. Еңбек сиымдылығы еңбек өнімділігін және жобалық шешімдердің технологиялылығын бағалаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып саналады. Өнім бірлігіне жұмсалатын жұмыс уақыты неғұрлым аз болса, еңбек өнімділігі соғұрлым жоғары және жобалық шешімнің технологиялығы толық жетілген болады. 

Уақыт мөлшері – тиісті кәсібі және дәрежесі бар жұмысшының жоғары сапалы өнім бірлігін шығару үшін керекті жұмыс уақытының саны, ол адам-сағатпен белгіленеді.

Мерзімді еңбекақы төлеу – разрядқа сәйкес тариф ақысы бойынша нақты еңбек сіңірілген уақытқа төлуді ескереді. Әдетте жалақының осы түрі еңбекті тура мөлшерлеуге және есепке алуға келмейтін жұмысшылыр үшін қолданылады.

Кесімді еңбекақы төлеу – жоғары сапалы өнімнің бірлігіне бағалар бойынша нақты орындалған жұмыс көлеміне төлеуді ескереді. Төлеудің осы түрі ең үдемелі, өйткені ол еңбек өнімділігін көтеруді қамтамассыз етеді және жұмысшылардың разрядын жоғарылатуға ынталандырады.

Звено жұмысшылар тобынан тұрады (2-5 адам), оның құрамы мен саны орындайтын операцияның күрделілігін еске алып және оны орындағанда еңбекті ұтымды ұйымдастырумен анықталады.

Бригада звенодан неғұрлым көп жұмысшылардан немесе бірнеше звенолардан тұрады. Бригаданың санын және дәрежелік құрамын жұмыс көлеміне және процестердің күрделілігіне байланысты белгілейді.

Кешенді механикаландыру, бұл құрылыс-жинақтау жұмысының әдісі, осы әдіспен барлық негізгі және қосалқы, ауыр және еңбекті көп қажет ететін процестер жұмысқа қойылған қарқынын және үйлесімді техника-экономикалық көрсеткіштерін қамтамассыз ететін технологиялық міндеті, техникалық деңгейі және өнімділігі бойынша өзара байланысқан машина немесе машиналар жинағымен орындалады.

Құрылыс сапасы дегеніміз тұрғызылған үймереттер мен ғимараттар және олардың бөлшектері жобалық шешімдер мен мөлшерлерге сәйкестігі.

Құрылыста еңбекті қорғау – еңбекті жеңілдететін және оның өнімділігін көтеруге мүмкіндік туғызатын қауіпсіз және сау жағдайлар жасауға бағытталған өзара байланысқан заң шығару, әлеуметтік-экономикалық, техникалық, тазалық және ұйымдастыру шараларының жүйесі.

 

Белгілеулер және қысқартулар

 

mэ – ең ауыр элементтің массасы;

mт – такелажды қондырғылар массасы;

h0 – алдын-ала жинақталып қойылған конструкциялар биіктігі;

hэ – көтерілетін элементтің биіктігі;

h3 – артық биіктік;

hс – строптау биіктігі;

hn – полипастаның биіктігі;

hм – кран тұрағы деңгейінен оның жебесінің бұрылу осіне дейінгі ара қашықтық (1,5м);

в – жинақталатын элементпен жебенің арасындағы минимальді ашық жер(1,0м);

в1 – кранның орталық тартылысынан жақындатылған жебесінен  элементке дейінгі ара қашықтық (1,5м);

в2 – жоғарғы жинақталатын элементтің деңгейіндегі жебенің жарты қалыңдығы;

Смаш-см – крандардың маш-см құны;

Тмаш-см – жинақтаудың ұзақтық мерзімі;

Сед3 – жинақтауға, бұзуға, тасымалдауға, жол жасауға кететін бірлік уақыт шығынының құны;

3n – жинақтаушылардың жалақысының қосындысы;

Тмех – краншылардың еңбек шығыны адам ·сағ.;      

Труч  – сол сияқты жинақтаушылардың, сағ адам ·.;       

Тпут – сол сияқты кранды ажыратуға, орнатуға және техникалық қызмет етуге, адам ·сағ.;       

Тэк – кранды эксплуатацияға және техникалық қызметтеуге кететін шығын;

Тпер – кранды алаңға әкелу, жинақтау демонтаждау және қосымша қондырғыларды орнатуға кететін шығын;

Пр монт – конструкцияны жинақтау ұзақтығы;смен

Пр всп – кранды жинақтау және демонтаждау ұзақтығы;

Иитж – инженер-техникалық жұмысшылар саны;

Nжұм – сеттік кестеден алынатын жұмысшылар саны (жұмысшылар қозғалысының графигін);

Nқыз – қызметкерлер саны;

Nққ – кіші қызметкерлер мен қарауылдар саны;

К – жұмысшылардың ауырып қалуына байланысты коэффициент;

Q - құрылысқа қажетті материалдардың жалпы саны;

Т – есептік кезеңнің ұзақтығы, сеттік кестеден қабылданады;

α -  қоймаға түсетін материалдардың бір қалыпты түспеуі коэффициенті α=1,1;

n – материалдардың артық мөлшері;

k – материалдардың бір қалыпты қолданбау коэффициенті.

 

Кіріспе

 

Тұрғызылып және салынып жатқан құрылыс жобалары мен техниканың ең жаңа жетістіктері негізінде тұрғызылуы қажет, ал өндірістік кәсіпорындар пайдалануға берілгенге дейін салынатын тұрғын үй, қоғамдық және басқа да үймереттер мен ғимараттар техникалық жағынан озық және қазіргі заман талаптарына сай болуы керек. Барлық құрылыс-құрастыру жұмыстары сапалы әрі қысқа мерзімде жүргізе асырылуы тиіс.

Құрылыс салуды жеделдету, құрылыс-құрастыру жұмыстарының өзіндік құнын арзандату және құрылысшылардың еңбек өнімділігін арттыру үймереттер мен ғимараттардың түрлеріне және олардың ең қолайлы деген құрылымдық шешімін табуына едәуір байланысты.

Жобаларда тиімді, типті үйлестірілген, құрамалы ірі көлемді құрылымдарды барынша көп пайдалану ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағытын құрылысқа тезірек енгізуге мүмкіндік береді. Бұл бағытқа жүйелі индустрияландыру, құрылыс өндірісін дайын құрылыс құралымдары мен бөлшектерінен және зауытта жасалған технологиялық тораптар мен инженерлік жабдықтардан үймереттер мен ғимараттар құрастыру жұмыстарын кешенді механикаландырылған үздіксіз процеске айналдыру жинақталады.

Құрылысты одан әрі индустриаландырудың негізгі бағыттары дайындалатын құрылыс құралымдары мен бөлшектердің дәлдігін арттыру; оларды мүмкіндігінше бірден пайдалана болатындай етіп зауыттарда жасап шығару; үймереттердің құралымдары мен бөлшектерін тиімді деген көлемге дейін ұлғайту, ал олардың салмағын барынша азайту; үймереттерді құрастыру кезінде жетілдірілген механикаландыру құралдарын пайдаоану және жинақтау жұмыстарын автоматтандыру және роботтандыру болып табылады.

Өндірістік үймереттер мен ғимараттардың тұрғын үйлерді және мәдени-тұрмыстық объектіліердің құрылысын көптеп салу жұмысты үздіксіз ұйымдастыру нәтижесінде орындалады. Бұл ретте жұмысшыларды тұрақты түрде жұмыспен қамтамассыз ету арқылы шығын азайтылады, құрылыс машиналарын тиімді пайдалану жақсарады, құрылыс-құрастыру жұмыстарының өзіндік құны азаяды.

Құрылыс түзілістерін жинақтау объектілік тасқындардың құрылысын, объект құрылысының жалпы қарқынын, басқа құрылыс жұмыстарының тәртібін және өндіріс әдісін көбінесе анықтайтын жетекші технологиялық процесс бо­лады. Мұндағы ескеретін жайт, түзілістерді жинақтауды қоса алғанда құрылыс жұмыстарының барлық түрлерін орындағанда біріңғай технологиялық процеске - таскынғаүйлестіру керек, оның негізгі мақсаты құрылыс мерзімін қысқарту, құнын кеміту және үмереттер мен ғимараттар түрінде дайын өнім алу болады.

Үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу бойынша жұмыстар кешенінде құрылыс түзілістерін жинақтау әдетте eкi кезеңмен орындалады: нөлдік цикл жұмыстары мезгілінде орындалатын жерасты бөлігінің түзілістерін жинақтау және жерүсті бөлігінің түзілістерін жинақтау.

 

1.Жұмыстар көлемдерін анықтау

1.2. Ғимараттың құрылыс көлемін анықтау

 

Ғимараттың жалпы қөлемі анықталады:

V  = V1+V2

Бүл жерде: V1 - - ғимараттың жер асты көлемі

                    V2 - ғимараттың жер үсті көлемі

Бүл жерде S1, S2ғимараттың  қөлденең кимасының  аландары.

                   h1,h2 - ғимаратың биіктігі.

Музей ғимараты подвалсыз. Сондықтан

V1=0 м3

V2=60х26х13,97=21793,2м3

Жұмыстар көлемдерін анықтаймыз және оны кестелі түрде көрсетеміз (кесте 1).

«1» -ші бағанаға  ЕНиР сб. 4 в.1, бойынша атаулары жазылады.

«2» -ші бағанаға  ЕНиР  параграфына сәйкес өлшем бірліктері жазылады.

Жұмыстардың қөлемі мен номенклатурасы 1.1 кестеде келтірілген.

 

Р/с

Жұмыстардың түрі

Эскиздер, есептеу формулалары мен  ережелері

СНиП бойынша өлшем бірлігі

Саны

1

2

3

4

5

Дайындау кезені

1

Өсімдік қабатын бульдозермен кесіп алу

Құрылыс аланының ауданы

м3

312

Негізгі кезен

А. Ж е р    а с т ы б ө л і м і

1. Жер жұмыстары

2

2 топ топырақты шөміштің қөлемі 0,5 м3 «Драглайн» немесе «кері күрек» экскаватор мен үймеге өндеу

Сәулет бөлімінің сызбалары бойынша

м3

8118,9    

3

 Топырақты қол мен өндеу

СНиП ІІІ.8-76 сәйкес қолмен өндеу топырықтың қөлемі экскаватор мен өндеудің 7 % құрайды

м3

 

703

4

Котлован мен траншеяларды куаты 79 (108) кВт (ат куші) бульдозермен кайта қөму

Сәулет бөлімінің сызбалары бойынша    

м3

2812

ІІ Ірге тастардың негіздері

5

3 дейінгі ұстын асты жалпы кызметтік темірбетон іргестарын орнату

Устын асты іргетастырдың көлемі: Фм1, Фм 1-1, 2, 2-1,  2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 5

м3

96,1

6

Ірге тастарды гидроизоляциялау 2 кабат

 

м2

605,14

7

1000мм биіктікке дейінгі ленталық іргетастардың ендік темірбетон құрылымы

 

 

186,8

Б. Жер үсті бөлімі

ІІІ Ғимараттың қанқасы

8

4м биіктікке дейінгі темірбетонды  ағаш қалыпты ұстынның құрылымы

 

м3

96,62

9

Монолиттік ригельдерді орнату

Ригелдер +4,400 биіктікте (Рм-1, 2, 2н, 3, 4, 5, 6, 6н, 7, 7н, 8, 8н, 9, 10, 11, 11н)

м3

87,9

I V Баспалдактар

10

Монолиттік баспалдактарды  орнату

Жоба бойынша

м3

13,66

ІV Қабырғалар

 

11

3 м биіктікке дейінгі темірбетонды қабырға және бөлме аралық қабырғылыр, қалыңдығы – 200мм дейін

Жоба бойынша

М2

55,5

12

Жинақталған болат тартулармен бекіту/ қабырғалар және бөлме аралық қабырғалар

Жоба бойынша

 

9,93622

13

4 м биіктікке дейінгі қабаттың қаңқасы мен фахверкін жеңілбетонды тастармен қалау, қаптамасыз толтыру/ сыртқы қабырғы – 300мм

Жоба бойынша

376

14

Бөлме аралық қабырғаларды ½ крипишпен қалау

Жоба бойынша

М2

1340

V Тесіктерді толтыру

15

ПВХ профильден терезе блоктарын  орнату

Жоба бойынша

м2

42,48

16

Витраждарды орнату

Жоба бойынша

м2

159,782

17

Есіктерді орнату

Жоба бойынша

 м2

15,24

18

Металдан жасалған есікті орнату

Жоба бойынша

шт

1

19

Автоматты қимылдағыш есіктер

Жоба бойынша

шт

2

VI Едендер

20

Қиыршық тасты топырақтың тығыздығы

Жоба бойынша

М2

738,97

21

Қалындығы 20 мм женіл бетоннан стяжканы орнату

Жоба бойынша

М2

725,88

22

Линолиум жабындарын орнату

Жоба бойынша

М2

396,76

23

Керамикалық плиткадан едендерді орнату

Жоба бойынша

м2

762,174

24

Керамикалық плиткалардан плинтустарды орнату

Жоба бойынша

м2

775,9185

VII Шатыр жабынын орнату

25

Биіктігі 6 м дейін тірек ауданның арқалықсыз жабын құрылымы, қалыңдығы – 200мм

Жоба бойынша

М3

273

26

Бір қабатты буоқшаулағыш төсеу

Жоба бойынша

М2

2796

27

Жабын плиталарын минералды мақта және прелитамен жылыту

Жоба бойынша

т

1398

28

Арқалық орнату

Жоба бойынша

М3

35,5728

29

Отқа төзімді ағаш констукциялы шатырлар

Жоба бойынша

М3

62,7606

30

Профнастилдан шатыр жабындарын құрастыру

Жоба бойынша

М2

1653

VIII Өндеу жұмыстары

Ішкі әрлеу

31

Бетон бетін тұтастай тегістеу

Жоба бойынша

м2

732,59

32

Аспала төбелерді декоративті-аккустикалық плиталардан құру

Жоба бойынша

м2

1638,79

33

Түзелген тас және бетон қабырғалар беттерін цемент – әкті немесе цемент ерітіндімен сылау

Жоба бойынша

м2

2233,71

34

Түзетілген қабырғаны водоэмульсиялық әкпен сырлау

Жоба бойынша

м2

629,12

Сыртқы әрлеу

35

Мраморлық және травертинті плиталармен қаптау

Жоба бойынша

М3

2045,41

36

Травертин 600х300х20

Жоба бойынша

м2

1364,82

ІX Арнайы жұмыстар

37

Жылыту, су және газ бен қамыту

Құбырлардың ұзындығы

 м

20

38

Канализация

Құбырлардың ұзындығы

м

197

39

Электрмонтаж жұмыстары

Сымның ұзындығы

100 м

3

40

Есепке алынбаған жұмыстар

 

 

 

41

Ғимаратты тапсыруға дайындау

 

 

 

 

2. Жұмыстардың енбек қөлемін және машиналардың уақыт шығындарын аңықтау

Жұмыстардың енбек қөлемін ЕНиР арқылы анықтаймыз. Жұмыстардың енбек қөлемі 2.1 кестеде келтірілген.

 

2.1 кестесі. Енбек шығыны, машина уақытының шығындарын анықтау ведомосі

р/с

Жұмыстың атауы

ЕНиР бойынша негіз

Жұмыстардың қөлемі

Жұмыстардың енбек шығыны

Машина уақытының шығыны

ЕНир бойынша звеноның құрамы

Механизмдердің атуы

Өлшем бірлігі

Саны

Норма өлшем бірлігіне

Адам

сағат

Барлық қөлемге қажетті саны

Норма өлшем бірлігіне, маш/сағ

 

Барлық қөлемге қажетті саны

Марка

Саны

Адам

сағат

Адам

күн

Маш

сағат

Машкезен

1

Өсімдік қабатын кесіп алу

§2-1-5 Табл.3

1000 м2

0,312

1,9

0,593

0,073

1,9

0,593

0,073

Маш. 6р-1

Бульдзер Д-157

1

1

2 топ топырақты шөміштің қөлемі 0,5 м3 «Драглайн» немесе «кері күрек» экскаватор мен үймеге өндеу

§2-1-7 Табл.3

100 м3

81,189    

5,4

438,4

53,46

2,7

219,2

26,7

Маш. 6р-1 Жәрдемші

5 р-1

Экскаватор

Э-504

2

2

Топырақты қол мен өндеу

§2-1-31

м3

703

2,9

2038,7

248,6

-

-

-

Жер қазушы 3р-1

-

-

3

Котлован мен траншеяларды куаты 79 (108) кВт (ат куші) бульдозермен кайта көму

§2-1-21

100 м3

28,12

0,5

14,06

1,7

0,5

14,06

1,7

Машинист 6р-1

Бульдозер

Д-157

1

5

3 дейінгі ұстын асты жалпы кызметтік темірбетон іргестарын орнату

§4-1-49

Табл. 1

м3

96,1

0,34

32,67

3,98

-

-

-

Бетонш 4р-1, 2р-1

-

-

7

Ірге тастарды гидроизоляциялау 2 кабат

§Е-11-37

100 м2

6,051

7,26

43,93

5,36

-

-

-

Гидроизолир. 4р-1, 2р-1

-

-

8

1000мм биіктікке дейінгі ленталық іргетастардың ендік темірбетон құрылымы

§4-1-49

Табл. 2

м3

186,8

1,5

280,2

34,17

-

-

-

Бетонш 4р-1, 2р-1

-

-

9

4м биіктікке дейінгі темірбетонды  ағаш қалыпты ұстынның құрылымы

§4-1-49

Табл. 2

м3

96,62

1,5

144,93

17,67

-

-

-

Бетонш 4р-1, 2р-1

-

-

10

Монолиттік ригельдерді орнату

§4-1-49

Табл. 2

м3

87,9

1,1

96,7

11,79

-

-

-

Бетонш 4р-1, 2р-1

-

-

11

Монолиттік баспалдақтарды  орнату

§4-1-49

Табл. 4

м3

13,66

4,5

61,47

7,5

-

-

-

Бетонш 4р-1, 2р-1

-

-

12

3 м биіктікке дейінгі темірбетонды қабырға және бөлме аралық қабырғылыр, қалыңдығы – 200мм дейін

§3-3

Табл.5

100М2

55,5

2,7

149,8

18,27

-

-

-

Монт

4р-1, 3р-1

-

-

13

Жинақталған болат тартулармен бекіту/ қабырғалар және бөлме аралық қабырғалар

§3-3

Табл.5

М2

9,93622

2,7

26,83

3,27

-

-

-

Монт

4р-1, 3р-1

-

-

14

4 м биіктікке дейінгі қабаттың қаңқасы мен фахверкін жеңілбетонды тастармен қалау, қаптамасыз толтыру/ сыртқы қабырғы – 300мм

3-3

Табл.5

М2

376

2,5

940

114,63

-

-

-

Монт

4р-1, 3р-1

-

-

15

Бөлме аралық қабырғаларды ½ крипишпен қалау

§3-3

м2

1340

0,66

884,4

107,85

-

-

-

Калаушы 4р-1, 3р-1

-

-

16

ПВХ профильден терезе блоктарын  орнату

§ Е6-13

Табл.1

100 м2

0,425

13,4

5,69

0,69

-

-

-

Плотник 4 р- 1, 2р-1

-

-.

17

Витраждарды орнату

§ Е6-13

Табл.1

100 м2

1,5978

 

13,4

21,41

2,6

-

-

-

Плотник 4 р- 1, 2р-1

 

 

18

Есіктерді орнату

§ Е6-13

Табл.1

100 м2

0,1524

13,4

2,04

0,25

-

-

-

Плотник 4 р- 1, 2р-1

-

-

19

Металдан жасалған есікті орнату

§ Е6-13

Табл.1

дана

1

13,4

13,4

1,63

-

-

-

Плотник 4 р- 1, 2р-1

-

-

20

Автоматты қимылдағыш есіктер

§ Е6-13

Табл.1

дана

2

13,4

26,8

3,27

-

-

-

Плотник 4 р- 1, 2р-1

-

-

21

Қиыршық тасты топырақтың тығыздығы

§ Е19-44

100 м2

7,3897

 

8,5

62,81

7,66

-

-

-

Бетонщики

3 разр. - 3

2  "  - 1

-

-

22

Қалындығы 20 мм женіл бетоннан стяжканы орнату

§ Е19-44

100 м2

7,259

8,5

61,70

7,52

-

-

-

Бетонщики

3 разр. - 3

2  "  - 1

-

-

23

Линолиум жабындарын орнату

§ Е19-13

Табл. 3

1 м2

396,76

0,13

51,58

6,29

-

-

-

Облицовщ.4 разр. - 1

3    "     - 1

-

-

24

Керамикалық плиткадан едендерді орнату

§ Е19-19

2

762,17

0,45

342,97

41,82

-

-

-

Облицовщ.4 разр. - 1

3    "     - 1

 

 

25

Керамикалық плиткалардан плинтустарды орнату

§ Е19-19

2

775,9185

0,45

349,16

42,58

-

-

-

Облицовщ.4 разр. - 1

3    "     - 1

 

 

26

Биіктігі 6 м дейін тірек ауданның арқалықсыз жабын құрылымы, қалыңдығы – 200мм

§ Е19-2

100

м2

2,73

60,4

164,89

20,1

-

-

-

Плотник 4р-1,  2р-1

 

 

27

Бір қабатты буоқшаулағыш төсеу

Е19-2

м2

2796

0,16

 

 

-

-

-

Плотник 4р-1,  2р-1

 

 

28

Жабын плиталарын минералды мақта және прелитамен жылыту

Е19-2

 

    т

1398

0,20

 

 

-

-

-

Плотник 4р-1,  2р-1

 

 

29

Арқалық орнату

Е19-2

м2

35,5728

2,5

 

 

-

-

-

Плотник 4р-1,  2р-1

 

 

30

Отқа төзімді ағаш констукциялы шатырлар

Е19-2

   м3

62,7606

 

2,5

 

 

-

-

-

Плотник 4р-1,  2р-1

 

 

31

Профнастилдан шатыр жабындарын құрастыру

§Е7-5

1 м

1653

0,17

281,01

34,27

-

-

-

Кровельщик 4р-1, 3р-1

-

-

32

Бетон бетін тұтастай тегістеу

§ Е8-1-2.

м2

732,59

1,7

 

 

-

-

-

Штукатур-маляр 5р-1, 3р-1

-

-

33

Аспала төбелерді декоративті-аккустикалық плиталардан құру

§ Е8-1-2.

м2

1638,79

0,20

 

 

-

-

-

Штукатур-маляр 5р-1, 3р-1

-

-

34

Түзелген тас және бетон қабырғалар беттерін цемент – әкті немесе цемент ерітіндімен сылау

§ Е8-1-2.

100 м2

22,3371

5,5

122,85

14,98

-

-

-

Штукатур-маляр 5р-1, 3р-1

-

-

35

Түзетілген қабырғаны водоэмульсиялық әкпен сырлау

§ Е8-1-15 Табл.6

100 м2

6,2912

4,5

28,31

3,45

-

-

-

Штукатур-маляр 3р-1

-

-

36

Мраморлық және травертинті плиталармен қаптау

§ Е8-1-15 Табл.6

100м2

20,4541

3,2

65,45

7,98

-

-

-

Штукатур-маляр 3р-1

-

-

37

Травертин 600х300х20

§ Е8-1-15 Табл.6

100м2

13,6482

3,2

43,65

5,32

-

-

-

Штукатур-маляр 3р-1

-

-

 

3. Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспарын жасау

Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспары— жалпы құрылыстық арнаулы және жинақтау жұмыстарының реттілігі мен ұзақтығын үйлестіру және жұмыс процестерін мүмкіндігінше қатар жүргізу, олардың орындалу мерзімін реттеу, құрылыс машиналарының мөлшерлік уақытын, еңбек ресурстары мен механикаландыру құралдарына деген қажеттілігін анықтау үшін жасалады. Ол негізгі құжат есебінде құрылысты ұйымдастыру мен жұмыс өндірісі жобаларының құрамына енгізіледі, сондықтан да оның негізгі көрсеткіштерінің құрылымы, құрамы және нақтылы деңгейі жобалық құжаттардың қандай максаттарға арналғанына байланысты болады. Жұмыс өндірісі жобасының құрамындағы мерзімдік жоспарды жасау үшін қажет бастапқы мәліметтер қатарына мына құжаттар жатады:

құрылыстың мөлшерлік ұзақтығы немесе нұсқаулы тапсырма;

жұмыс сызбалары мен сметалар;

негізгі мамандықтар мен кәсіптік шеберліктері бойынша кадрлармен, өндірістік техникалық жинақтар мен құрылыс жүктерін тасымалдау, қолда бар механизмдердің  мәліметтерімен қамтамасыз ету жөніндегі шарттар. Мерзімдік жоспарлау негізінде  жұмыс барысында бақылау жасалады және орындаушылардың жұмыстары үлестіріліп отырылады.

Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспарыекі бөлімнен тұрады: сол жақтық - есептік (1 -кесте) және оң жақтық - графикалық. Графикалық бөлімі сызбалы (Ганттың графигі, циклограмма) немесе тор көзді болуы мүмкін.

2-графасына (жұмыс аталуы) жұмыстардың технологиялық реттілігі мен орындалуы және жұмыстардың түрлсрі мен кезеңдері бойынша тоқталуы көрсетіліп жазылады. Бір ескеретін жайт, түрлі орындаушылар (құрылыс басқармалары, учаскелер, бригадалар немесе звенолар) атқаратын жұмыстардан өзгелерін біріктіру қажет.

 

3-кесте

Реттік нөмірі

Жұмыс аталуы

Өлшем бірлігі

Жұмыс

көлемі

Еңбек сыйымдылығы

адам*күн

Машиналар

Смена саны

Бригада құрамы

Ұзақтылығы, күн

Маркасы

Саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Жұмыс көлемі- (4 гр.) жұмыссыз балары мен сметалар бойынша анықталып, бірыңғай мөлшерлер мен БМБ қабылданған бірлікпен бейнелейді. Егер еңбек сыйымдылығы өнімділік бойынша есептелетін болса арнаулы жұмыстар көлемі күн түрінде (смета бойынша) анықталады, ірілендірілген көрсеткіштерді пайдаланғанда- оларға сәйкес келетін өлшемдер мен есептеледі.

Жұмыстардың еңбек сыйымдылығы (5 гр.) мен машина уақытының шығындары пайдаланылып жүрген БМБ бойынша мөлшерді асыра орындауға байланысты түзету коэффициентін енгізу жолымен еңбек өнімділігінің жоспарлы түрде өсіп, назарға алынып есептеледі. Осы сияқты 5, 6 графаларды негізгі жетекші машиналардың еңбек өнімділігі бойынша алынған есептеулер нәтижесімен толтыруғада болады.

Жұмысұзақтығы- (10гр.) мерзімдік жоспар жасалғанға дейін жұмыс өндірісінің әдістерімен машиналар және механизмдер таңдапалынуы керек. Сонымен қатар негізгі машиналарды қарқынды пайдалану жағдайларында ойластырылуға тиіс. Механикаландырылған жұмыстардың ұзақтығы тек машиналардың пайдалану кезіндегі өнімділігімен анықталуы керек. Сондықтан алдымен механикаландырылған жұмыстар ұзақтығын белгілейді, ал механикаландырылған жұмыстар ырғағы график жасаудың негізін анықтайды, одан кейін қолмен атқарылатын жұмыстардың ұзақтығы есептеліп шығарылады.

Сменалар саны (8 гр.) бейнеленген. Негізгі машиналарды, жинақтау крандарын, экскаваторларды пайдаланғанда сменалар саны екеуден кем болмауы керек деп есептеледі.

Машиналар (6 және 7гр.) Таңдалып алынған машиналар мен механизмдердің маркалары мен саны көрсетіледі.

Сменадағы жұмысшылар саны және бригада құрамы (9 гр.) еңбек сыйымдылығына және жұмыс ұзақтылығына сәйкес белгіленеді. Бригада құрамын есептеген кезде біралымнан екінші алымға аусқанда ондағы адамдар саны мен мамандық түрлерінің де өзгермеуін ескеру қажет. Осыған байланысты кешенді бригаданың құрамында тапсырылған жұмысты атқаруға қажетті мамандық иелерінің болуы мұқият ескеріледі. Бригада мүшелерінің саны жетекші машинаның өнімділігіне сәйкес болуы керек, есеп негізіне машина жұмысының, есепті уақыты бойынша анықталатын жұмыс мерзімін алу қажет.

Әр звеноның сандық құрамы - п; звеноға тапсырылған жұмыстарға кеткен еңбек шығыны - Qзв адам-күн және жетекші процестің орындалу ұзақтығы - Тмехнегізінде мына формуламен анықталады

пзв= Qж/(Тмехт)

Жұмыс өндірісінің графигі. Мерзімдік жоспардың оң жақ бөлігі жұмыс барысы уақыт бойынша, реттілігі және олардың өзара үйлестірілуін нақтылы бейнелейді. Жеке жұмыстарды орындаудың технологиялық мерзімдері реттілікті қатаң сақтау талаптарына орай белгіленеді. Бұл ретте келесі процесті орындау үшін жұмыс майданымен мейлінше аз уақыт ішінде қамтамасыз етілуге тиіс.

Жұмыстарды орындаудың технологиялық, реттілігі нақтылы жобалық шешімдерге, технологиялық үзілістерге, жыл мезгіліне, құрылыс ауданына және басқа да жағдайларға тәуелді болып келеді.

График жасауды объекті құрылысын салу мерзіміне шешуші дәрежеде әсер ететін жетекші жұмыстан немесе процестен бастау керек, Құрылыстың мерзімін қысқартудың негізгі әдісі – құрылыс-жинақтау жұмыстарын тасқынды-жарыспалы және біріктіріп жүргізу болып табылады. Өзара байланысты емес жұмыстар қатар және бір-бірінен тәуелсіз жүргізілуі қажет. Мұнда еңбекті қорғау ережелерін қатаң сақтауды қамтамасыз ету керек.

Жетекші процестің ұзақтығын сменаларды және механизмдер санын немесе қолмен атқарылатын жұмыстарды орындаушылар санын арттыру арқылы қысқартуға болады. Қалған процетердің орындалу мерзімі жетекші процеспен байланыстырылады. Жұмысшы күші қозғалысының графигі төменгі жағында орналастырылады. Жалпы объект бойынша жұмысшы кадрларын деген қажеттілік графигін теңестіруге жұмыстардын басталу және аяқтау мерзімін ауыстыру арқылы қол жеткізіледі.

Календарлық жобалауда жұмыстарды өндіру кестесін құрастыру ең маңызды және жауапты болып табылады. Календарлық жоспарды құрастыруда келесілерді есепке алуы қажет: құрылыстың нормативтік мерзімі; жұмыстардың  жеке түрлерін максималды бір уақытта  қатарымен орындау; жұмыстарды ірі құрылыс машщиналары мен 2-3 кезенде орындау; жұмысшылардың біркелкі орналасуы; енбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау. 

Календарлық жобалауда жұмыстарды өндіру кестесі.

 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді анықтау

3.1.кесте. Календарлық жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері

Аталуы

Өлш.бірл

Саны

1

Құрылыс жұмыстарының ұзақтылығы жұмыс өнд.кестесі бойынша

Ай

8

2

Құрылыс жұмыстарының ұзақтылығы СНиП 1.04.03-85 бойынша

Ай

9

3

Құрылыс жұмыстарының еңбек сиымдылығы

Ад/күн

3358,93

4

Жұмысшылар қозғалысының коэффициенті

 

2,6

 

4. Қазаншұңқыр және іргетастарды орнатудың технологиялық картасы
 

Технологиялық карталар – ЖӨЖ-нің негізгі элементтерінің бірі, инструктивті нұсқауларды кешенді ұстаушы, құрылыс өндірісі ұйымдарының рациональды технологиялар бойынша; олардың мақсаты - еңбек сыйымдылығының азаюына, сапасын жақсартуға және құнын төмендетуге  жағдай жасау.

Технологиялық  карталар жұмыстардың басқа түрлерінің орындалу әдістерін және құру тәсілдерінің мақсатымен өңделеді, олардың ұзақтығын және жүйелілігін анықтау, оларды жүзеге асыратын қажетті жұмысшылар санын анықтау, материалдық және техникалық қорларын анықтау.

Жер жұмыстарының басталуына дейін үймереттердің бөлулерін орындау және қызыл сызықпен байланысын орындау керек. Қазанұңқырды 1:0,5 құлама бойынша өңдеу керек. Қазанұңқырға кіретін жол ені 3м және оның еңісі 15º көп болмау керек. Транспорттық құралдарды экскаватор жанына осыған сай қою керек, экскаватордың орташа бұрылу бұрышы үшін  орнынан шөмішті толтыруы аз болу керек. Қазаншұңқырды өңдегеннен кейін бульдозермен қазаншұңқыр өңдеуін жасау. Дайын қазаншұңқырды қабылдап, оның орнын және өлшемдерін,қазаншұңқыр түптерінің белгілерін тексеру. Қазаншұңқыр түптеріндегі белгілердің ауытқуына жоба бойынша ±5 см рұқсат етіледі. Құламалардың күй-жағдайына байланысты қажетті жүйелі бақылау жүргізу, жұмыстар басталмай тұрып топырақты байқап қарау. Жұмыс аяқталғаннан кейін  іргетас құрылғыларына қайта көму жұмыс тары жүргізіледі. Қайта көму жұмысын 0,3м қалыңдықта бульдозермен қабаттық нығыздау бойынша орындалады.Топырақты тегістеудің сапасын бақылау көмілгеннен кейін сұрыптау жолымен өндіру. Конструкциялармен құрылыстың ара қашықтығы алу,сынау орнына дейін 0,3м кем болмау керек.Жұмыстар СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» талаптарына сәйкес орындалу керек.

 

4.1.  Жер жұмыстарына және іргетас орнатуға арналған еңбек шығынының калькуляциясы

 

4.1 - кесте

р/с

БМжБ негіздері

Жұмыстың аталуы

Бірлік өлшемі

Жұмыс көлемі

Еңбек сиымдылығы

Звено құрамы

Ад/күн

1

2

3

4

5

6

7

1

1-17-14

Эксковатормен топырақты өңдеу

100м3

8118,9

11,34

2

2

1-90-2

Қазан шұнқыр
түбіндегі топырақтарды тегістеу

м2

2812

4,3

2

3

6-1-19

Қазан шұңқыр
түбіндегі топырақтарды нығыздау

м3

2812

4,3

2

4

6-22-3

Бетон төсеніштерін орнату

м3

31,89

5,24

2

5

08-4-1

Ұстын асты темірбетон іргетастарын орнату

м3

117,3

34,3

4

6

8-4-7

Ленталы темірбетон іргетастарын орнату

м3

186,8

25,3

4

 

4.2. Технико-экономикалық көрсеткіштерді анықтау

 

4.2 – кесте. Технико-экономикалық көрсеткіштерді орындау

 

Жұмыстардың аталуы

Өлшем бірлігі

Саны

1

Жер жұмыстарының жалпы ұзақтығы

күн

26,5

2

Жер жұмыстарының жалпы еңбек сиымдылығы

адам/күн

84,78

3

Жер жұмыстарының еңбек өнімділігі

м3

адам/сағат

3,2

4

Жұмысшылардың орташа саны

адам

2

 

5. Қазаншұңқырдағы топырақты өңдеу үшін машиналар мен механизмдер таңдау

 

Комплексті механизациямен жер жұмыстарын жүргізу үшін ең алдымен негізгі машиналармен қоса басқа да оның құрамына кіретін қосымша машиналармен құрал-саймандардың қондырғылардың түрін дұрыстап талдап алу керек.

Машиналар комплектісі деп барлық технологиялық процестер мен операцияларға    байланысты   керекті    өнімділігі   және   сол   сияқты    парметрімен   тәуелді   болып,    бірге   жұмыс   істейтін   негізгі   және   қосымша    механизациялардың    қоспасын   айтады.

Комплектідегі негізгі машиналарға өзінің өнімділігі бойынша жұмыстық көлемін дер кезінде белгілі қарқындылық пен қамтамасызететін  машиналар  жатады.  Олар   скрепер,   бульдозер,   экскаватор және т.  б.   

Төмендегі   көрсеткіштерді   техника-экономикалық   есептеу   арқылы   салыстырып   машиналардың  ең   тиімді  және   оптимал   вариантын   қабылдап   алады.   Бұл   комплектіде   машина  саны шамалы су болғанда   қолмен   есептеп,   ал   көлемі   көп   болғанда   ЭВМ   жәрдемімен   есептейді.  Негізгі   есептейтін   көрсеткіштер.

  – жұмыстық орындалу мерзімі.

  – жұмыс бірлігінің еңбек шығыны.

  – жұмыс бірлігінің өзіндік құны.

  – толық шығын көлемі.

Жұмыстың орындалу   мерзіміне   жер   жұмысы   көлемінің   негізгі   машинаның   сменадағы   пайдалану    өнімділігіне    қатынасын   алады.

Өздігінен жүретін скрепер - ДЗ-32.

 Скрепер қолданылғанда оның пайдалану көлемі эксплуатациялау өнімділігі мына формуламен анықталады:

Пэкс =  м3/ч;

n =

Tц

Мұнда Тц-цикл ұзақтығы,с.;

qe – скрепердің шөміш сыйымдылығы, м3;

Кв – смена уақытын пайдалану коэффициенті(0,8-0,9);

Кn – скрепердің шөміш толтыру коэффициенті (0,6-1,2)

Кр – скрепердің шөміштігі топырақтың  борпылдану  коэффициенті (1,1-1,3);

n-- 1 сағатына циклдар саны ( n=3600/Тц, Тц – скрепердің жұмыс циклі ұзақтығы, с);

l3; lt; lp3; lnx  – скрепердің шөмішпен топырақты қазып алғандағы ізінің,топырақты тасымалдау,топырақтан босату ізінің,бос қайтқандағы оралу ұзындығы,м;

V3; Vt; Vp3; Vnx  – скрепердің топырақты  тасымалдағандағы ,топырақтан  босатылғандағы,бос қайтқандағы  оралу жылдамдығы,м/мин.

Бульдозер ДЗ-35С

Vтоп=  м3

Vтоп-отвал алдында топырақты орау призмасының геометриялық көлемі,  м3

B, H – отвал ұзындығы және биіктігі

kп – топырақты тасымалдау кезіндегі шығынды ескеретін коэффициент

φ – қозғалыс кезіндегі топырақтың табиғи құлау бұрышы

kр – топырақты босатуды ескеретін коэффициенті

Vтоп= м3

Тц= lк/Vк+ lт/Vт + lқ/Vқ + tб

Мұндағы:  lк-бульдозердің  топырақты бастапқы кесу ұзындығы, м (6-10м)

lт-бульдозермен топырақты тасымалдау ұзындығы, м

lқ-бульдезердің бос қайтқандағы оралу ұзындығы, м

lқ= lк+ lт ; м

Vк-бульдозердің топырақты кесу жылдамдығы, км/сағ (2,5-4,5 км/сағ)

Vт – бульдозердің топырақты тасымалдау жылдамдығы, км/сағ (4,5-6 км/сағ)

Vқ – бульдозердің бос қайтқандағы жылдамдығы, км/сағ (бульдозердің маркасына байланысты алынады)

tб-беріліске кеткен уақыт, с (15-20 с)

Тц=  (сағ)=194,4 (с)

Пэ

Ку-еңістің  әсерін  есепке алатын  коэффициенті  (0,67-2,25)

Кн-бульдозерді топырақпен толтыру коэффициенті  (0,85-1,05)

Кв-топырақты  қопсыту  коэффициенті  (0,8-0,9)

Тц-цикл ұзақтығы, с

Пэкс = 3/сағ)

Скрепердің: Тс=Vойэ=12908,986/262,3=49,2сағ  

Бульдозердің: Тб=Vойэ=12908,986/215,5= 59,9сағ

3  топырақ жұмыс бірлігінің  еңбек сыйымдылығы мына формуламен анықталады:

g=8θT/Vой;  адам-сағ/ м3

мұндағы: θ=1-жұмысты орындауға сәйкес еңбек шығыны, адам/сағ.

8   сағ – 1  адамның жұмыс істеу  уақыты.

Скрепер үшін: gс =8,2·1· Тс/ Vой = 8,2∙1∙4,56/12908,986= 0,031 адам-сағ.

Бульдозер үшін: gб =8,2·1· Тб/ Vой = 8,2∙1∙6,43/12908,986 = 0,038 адам-сағ.

 

5 - кесте

Көрсеткіштер

Вариант

бульдозер

скрепер

1

3 топырақ өңдеуге кеткен жұмыс көлем шығыны (адам-сағ)

0,038

0,031

2

Сменадағы жұмыс ұзақтығы, (сағ)

49,2

59,9

 

Экономикалық   тиімді   болып   скрепер  табылады.

ЭО-4112  Экскаватордың саны мына формуламен анықталады:

дана (экскаватор)

Qқ=қазаншұңқырдың  көлемі; м3

а=1 – смена саны                                                                 

         Пэ= Пт∙tp ∙Кв ;  м3/смен

Пэ - экскаватордың эксплутациялық өнімділігі

Пт – бір шөмішті экскаватордың техникалық өнімділігі

Пт = nq Kнр , м3/сағ

n – сағаттағы цикл саны  

n = 3600/ Тц

Тц – цикл ұзақтығы

q – шөміш сыйымдылығы, м3

tp – жұмыс периодының  ұзақтығы, 8,2  сағ

Кв- машинаны уақытпен  пайдалану  коэффициенті  (0,8-0,9)

Кн- кскаватор  шөмішін  топырақпен  толтыру  коэффициенті (1-1,3)

Кр- топырақтың босату коэффициенті (1,15-1,4)

Т = Qkэ; смена

Тэ- экскаватормен жұмыс істеу қажетті  сменалар  саны

n = 3600/ 17=211.7

Пт = 211.7·1·1,3/1,17 = 235.2 м3/сағ

Пэ= 235.2·8,2·0,8 = 1543.05м3/смен

Т =10598/1543.05 = 6.8смена

 

6.  Жұмыс сапасына және қабылдауға қойылатын талаптар

 

Жер жұмыстарын жүргізгенде геологиялық, геодезиялық  және геотехникалық бақылау жүзеге асырылады. Орындалған операциялар құрамы бойынша жер жұмыстарының сапасын бақылау жер ғимараттарының түрі және атқаратын міндетімен анықталады. Ол кағида бойын­ша үш кезеңде орындалады: кіріс (алғашқы), операциялап (жұмыс ондіру барысында) және соңғы (алу-тапсыру).

Kipic бақылауына кіретіндер: жасалатын жер ғимарат­тарының биіктік және пландық орнын анықтайтын техникалық құжаттарды тексеру, гидрогеологиялық іздеулері топырақты сынау мәліметтері, негізгі элементтерді жер үстіне  шығару және оларды бекіту актілері.

Операциялап бақылау жұмыс операциясы жобасымен толық сәйкес орындалады. Қазаншұнқыр және ұзын орлар қазғанда оларға ғимараттар немесе инженерлік жерлердің элементтерін орналастыру шарттарын есепке алып геометриялықэ лементтері, түбінің еңістері және олардың бағыты, құлама жақтарын бекіту тәсілдері басқа шараларды іске асыратын немесе әлсіз топырақтарды бекітуді қамтамасыз eтyi бақыланады.

Топырақты үйінділерге салғанда: оның түрі және ылғалдылығы; үйінді қабаттарын салу жүйесі; тығыздау тәсілі және қабаттың мүмкін қалындығы; салынатын топырақты үйлесімді дымқылдық деңгейіне дейін суландыру (құрғату); үйіндідегі топырақтың тығыздылығының өзгеру ерекшслігі; ор қабаттық шетіндегі топырақтың алынған тығыздылығы берілгенге сәйкестігі; төгілетін топырақтағы тастардың шскті  мүмкіншілігі және олардың проценттік мөлшері бақыланады.

Соңғы бақылау

Әдетте техникалық құжаттардың орындалуын тексеруді қамтиды. Жұмысты тапсырғанда ұсынатын техникалық құжатта: тұрақты реперлердің ведомостілері; жер ғимараттарының  геодезиялық бөлу актілері, жұмыс өндірісінің барысында және жобалау мекемесі және тапсырушымен келісілген ескертулер кіргізген ғимараттардың жұмыс сызығы; жұмыс журна­лы, жасырын жұмыстардың куәландыру актілері немесе оларды кезеңмен қабылдаған журналы болу керек.

Желі бойлаган жер ғимараттарың әcipece жол үйінділері мен оймаларын жасағанда бақылаудың соңғы кезеңі және алу-тапсыру құрылыс аяқталған учаскеде жүзеге асырылады.

Жұмысты алу-тапсыру: техникалық құжаттардың түгел бар болуын тексеру; орындалған жұмыстың сапасын және жер ғимараттарының геометриялық өлшемдерін іріктеп тексеру; жұмыстың жасырынды түрлерін қабылдау түрлерін тексеру негізінде жасалады.

 

7. Материалды-техникалық қорлар кажеттілігін анықтау

 

7 – кесте. Материалды-техникалық қорлар кажеттілігін анықтау

 

Аталуы

Түрі

Маркасы

Өлшем бірлігі

Саны

1

Бульдозер

Бұрылмайтын

ДЗ-35C

дана

2

2

Скрепер

Өздігінен жүретін

ДЗ-32

дана

2

3

Нығыздағыш

 

ДУ-29А

дана

2

4

Эксковатор

Бір шөмішті

ЭО-4121A

   дана

1

5

Нивелир

 

Т5

   дана

1

6

Рейка

 

 

   дана

1

7

Күрек

 

әмбебап

   дана

3

8

Лом

 

металды

   дана

2

9

Металды када

 

металды

   дана

10

 

8. Жер жұмыстарының техника қауіпсіздігі

 

Жер жұмыстарын жобаның өндіріс жұмыстарын толығымен сақтандыру СНиП III-4-90   «Техника безопасности в строительстве»сәйкес орындалады.

Жер жұмыстары басталмай тұрып ұйымнан қажетті рұқсатты алу керек. Рұқсат алынғанан кейін комуникациялардың орналасқан орнын көрсететін қажетті белгілерді қою керек.

Экскаватор жұмыс істейтін қауіпті аймағы қауіпсіздік белгілерімен қоршалады. Экскаватор жұмыс уақытында жобаланған алаңға қондырылады. Үзіліс уақытында экскаваторды қазаншұңқыр жанынан 2м кем емес жерге апарылады, ал шөмішін топырақ деңгейіне түсіреді, осыдан кейін шөішке жабысып қалған топырақтарды тазалайды.

Қазаншұңқырдан шыққан топырақты, 0.5 м арақашықтыққа орналастрады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін экскаватор және автомобильдердің қазаншұңқыр айналасында қозғалысына, қастың арақашықтығындай болу керек.

Қазаншұңқырды кесіп өтетін жұмыс істейтін комуникациялардың топырақты өңдеуіне механикаландырылған тәсілмен жұмыс істеуіне жақ қабырғалардан арақашықтығы 2м және құбырлардың 1м үстінде істелуіне рұқсат етіледі.

Механикалық өңдеуден қалған топырақты, екпінді аспаптарды қолданбай қолмен істелуі керек, комуникацияларға келетін зақымдарды болдырмау үшін өлшемдер қабылдануы тиіс.

Экскаватордың жұмысы кезінде забой жағынан басқа жұмыстарды істеуіне және адамдар экскаватор әрекет ететін радиусы қосу 5м  арақашықтықта болу керек.

Құрылыс алаңындағы экскаватор жүретін жол алдын-ала тегістелуі керек. Экскаватордың қозғалысы кезінде жебесі қатал түрде жүру бағыты бойынша тұру керек,ал шөмішін жерден   0,5 – 0,7 м  көтеріп жүру керек. Экскаватордың тиелген шөмішпен жүруіне тиым салынады.Топырақты машинаға жанынан немесе артынан жүктеу керек.

Жер қазатын машиналар дыбысты сигнал берумен жабдықталу керек. Машина жүргізушылеріне байланысты барлық жұмысшыларға сигнал мағынасы түсіндірілген болу тиіс.

Күн жылы уақытында жұмыс орнын, автомобильдердің, самосвалдардың жүретін жолдарын қажетті түрде жарықтандыру керек.

Жұмысшылардың қазаншұңқырға түсетін жолдар ені 0.6м жеңіл баспалдақтар, қанатты немесе қосалқы сатылар орнатылуы тиіс.

Қазаншұңқырдың құламаларын жүйелі түрде бақылау жүргізлуі міндетті. Топырақты жарылулары көрінгенне кейін қауіпті орыннан алыптастауға қарсы шаралар қолданылады.

Ғимараттың жер асты бөліктерін техника қауіпсіздігі СНиП III-4-90 ережелеріне сәйкес орындалады.

 

Пайдаланылған әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1.  Хамзин С.Қ. Үймереттер мен ғимараттар құрылыс технологиясы. Оқулық. -Астана, 2003.-381 б.

2.  Соколов  В.А.  Технология возведения  специальных зданий и  сооружений. Учебник. -М.: Высшая школа, 2005.

3.  Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений. - М.: Высшая школа, 2003.

4.  Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений. - М.: Высшая школа, 2003.

5.  Кернев А.Д., Субботин А.И., Евтушенко С.И. Технология возведения зданий и специальных сооружений. Учебное пособие. -Ростов на Дону: «Феникс», 2005.

Қосымша әдебиеттер

1.   Дикман Л.Г. Организация проектирования строительства. -М.: АВС, 2003.

2.  Соколов Г.К. Технология и организация строительства. -М., 2006 .

3.  Кернев А.Д. Организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. - Ростов на Дону, «Феникс», 2006.

4.  Трушкевич   А.И.   Организация   проектирование   строительства.   -   Минск: «Высшая школа», 2004.

5.  Самойлов В.С. Справочник строителя. Жилищное строительство. -М.: Изд. «Аделант», 2006.

6.  Тарануха Н.Л. Технология и организация строительных процессов. -М., 2005.

7.  Хамзин С.К., Карасев С.К. Основы строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебник. -М., 2006.

8.  Байтурсунов Д.М.    Изготовление и монтаж    металлических конструкций. Учебник. - Алматы, 1996.

9.  СНиП     РК     1.03-06-2002.     Строительное     производство.     Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

10. СНиП       РК    1.03-05-2001.   Охрана   труда   и   техника   безопасности   в строительстве.